Výbor z díla

450 Kč –10 %
Výbor z díla
450 Kč –10 % 405 Kč 405 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Kniha obsahuje všechny základní texty celoživotního díla zakladatelky Hnutí fokoláre - Chiary Lubichové.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kni­ha o roz­sa­hu 564 stran vy­dá­va­ná ob­sa­hu­je vý­běr všech nej­dů­le­ži­těj­ších spi­sů za­kla­da­tel­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re od čty­ři­cá­tých let 20. sto­le­tí až do sklon­ku je­jí­ho ži­vo­ta; jed­ná se o tex­ty již pu­b­li­ko­va­né i ve­řej­nos­ti do­sud ne­zná­mé.

Na­lez­ne­me zde me­di­ta­tiv­ní spi­sy mystic­ké­ho cha­rak­te­ru, před­náš­ky vy­slo­ve­né při růz­ných pří­le­ži­tos­tech v pro­stře­dí Hnu­tí fo­ko­lá­re nebo pro šir­ší pu­b­li­kum i od­po­vě­di na otáz­ky při je­jím di­a­lo­gu ve­de­ném s růz­ný­mi lid­mi bě­hem ně­kte­rých se­tká­ní čle­nů a pří­z­niv­ců Hnu­tí.

V ital­ském ori­gi­ná­le byla kni­ha po­pr­vé vy­dá­na v roce 2001 pres­tiž­ním na­kla­da­tel­stvím Mon­da­do­ri. Český pře­klad vy­chá­zí z do­pl­ně­né a roz­ší­ře­né re­e­di­ce po­ří­ze­né na­kla­da­tel­stvím Cit­ta Nu­o­va v roce 2006 a dává za­hléd­nout ce­lou hloub­ku i šíř­ku au­tor­či­na cha­risma­tu a jeho do­pad do církve, do eku­me­nic­ké­ho a me­zi­ná­bo­žen­ské­ho di­a­lo­gu i do ob­čan­ské spo­leč­nos­ti a seku­lár­ní sfé­ry.

Přes­to­že má kni­ha co nej­vše­o­bec­něj­ší ur­če­ní, „aka­de­mic­kou“ hod­no­tu jí do­dá­vá po­drob­ný a dů­klad­ně zpra­co­va­ný rejstřík, kte­rý umož­ní vy­hle­dá­vá­ní jed­not­li­vých poj­mů i ex­pli­cit­ních s nimi sou­vi­se­jí­cích kon­cep­tů, čímž se toto dílo stá­vá je­di­neč­ným ná­stro­jem usnad­ňu­jí­cím dal­ší prá­ci s tex­ty. Roz­sáh­lý po­znám­ko­vý apa­rát i ži­vo­to­pis­ný a his­to­ric­ký pře­hled o au­tor­ce a Hnu­tí fo­ko­lá­re za­sa­zu­je její spi­sy do šir­ší­ho kon­tex­tu. V pří­lo­ze je uve­de­na i kom­plet­ní bib­li­o­gra­fie všech knih Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé pu­b­li­ko­va­ných v ital­šti­ně, v češ­ti­ně a ve slo­ven­šti­ně.

Váz.,564 str.

Doplňkové parametry

Kategorie: Spiritualita, Chiara Lubichová
Hmotnost: 0.89 kg
Autor: Chiara Lubichová
EAN: 9788090526587

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: