Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) společnosti Paulínky, s. r. o., se sídlem Praha 1, Petrská 9, PSČ 110 00,  IČO 27866203, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 122711 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail: paulinky@paulinky.cz, telefonní číslo 222 311 206 (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti zákazníka (dále „Zákazník“ nebo „Kupující) a společnosti Paulínky, s. r. o. (dále „Prodávající“) vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách paulinky.cz.

Všechny informace o zpracování osobních údajů Zákazníka jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která jsou dostupná ZDE.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Vzhledem k tomu, že komunikace probíhá primárně na dálku bez osobního kontaktu, platí pro naše Smlouvy, že jsou uzavírány především prostřednictvím online a telefonické komunikace, při níž není třeba, aby spolu Zákazník a Prodávající fyzicky setkali. Smlouva je tedy uzavřena distanční způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále „webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje ujednání, které si společně schválili Zákazník a Prodávající v rámci procesu nákupu Zboží na E-shopu Prodávajícího, bude mít tato konkrétní dohoda přednost před Podmínkami.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou bude Zákazník hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude Zákazník hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je neodvolatelný návrh Zákazníka/Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě údajů sdělených Zákazníkem, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Zákazník je osoba nakupující na E-shopu Prodávajícího, právními předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu Prodávajícího.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná pouze přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží má Kupující povinnost poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytne při objednání Zboží, tedy bude Prodávající považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou Kupující hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady nad rámec Celkové ceny tedy Prodávající neúčtuje. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s tím, že Prodávající využívá prostředky komunikace na dálku.

3. K tomu, aby mohla být Smlouva uzavřena, je třeba, aby Kupující vytvořil na E-shopu návrh Objednávky. V tomto návrhu musejí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (Kupující označuje na E-shopu Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány během tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;

c) Identifikační a kontaktní údaje Zákazníka/Kupujícího sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

d) V případě Smlouvy, na jejímž základě bude Prodávající pravidelně a opakovaně dodávat Zboží Kupujícímu, též informaci, na jak dlouho jsou tyto dodávky Zboží sjednány.

4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky až do doby jejího vytvoření může Kupující měnit a kontrolovat údaje. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Kupující vytvoří Objednávku. Před stiskem tlačítka ale ještě musí potvrdit, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.

5. Objednávku poté v co nejkratší době potvrdí Prodávající zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího, jež byla zadána v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

6. Mohou nastat i případy, kdy Prodávající nebude moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné, nebo případy, kdy Kupující objedná větší počet kusů Zboží, než kolik je ze strany Prodávajícího umožněno. Aby nedošlo k nedorozumění, Prodávající vždy předem poskytne v rámci E-shopu informaci o maximálním počtu Zboží. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který Prodávající nemůže Objednávku potvrdit, kontaktuje Kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí.

7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy Kupující obdržel potvrzení Objednávky, a došlo tedy k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Prodávající bezodkladně kontaktovat Kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. V případě, že Kupující nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

9. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný jako v případě Kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje.

10. V některých případech Prodávající umožňuje využít na nákup Zboží slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace v rámci E-shopu může Zákazník/Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu má Zákazník/Kupující povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Zákazníka/Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, Prodávající za toto zneužití nenese žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a Zákazník/Kupující tedy není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Uživatelský účet Zákazníka/Kupujícího může Prodávající zrušit, a to zejména v případě, když je více než 3 roky nevyužíván, či v případě, kdy Zákazník/Kupující poruší své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu Celkové ceny bude Prodávající po Kupujícím požadovat po uzavření Smlouvy, před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny může Kupující provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby zašle Prodávající v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů.

b) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího, a pokud o to Kupující požádá, bude faktura fyzicky přiložena ke Zboží.

5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až poté, co zaplatí Celkovou cenu a převezme Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním částky na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží bude Kupujícímu doručeno způsobem dle jeho volby, přičemž může vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na Naší provozovně na adrese: Jungmannovo nám. 18, Praha 1;

b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Česká pošta vč. Balíkovny;

c) Doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta, s. p.

2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude vždy Prodávající o možnosti vyzvednutí Zboží informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu.

3. Po převzetí Zboží od dopravce je povinnost Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Kupujícího Zboží od dopravce převzít.

4. V případě, kdy Kupující poruší svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.3. Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího doručit Zboží Kupujícímu. Zároveň to, že Kupující Zboží nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Kupujícího. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy toto odstoupení doručí Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

6. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. VI.3. Podmínek, na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z Prodávajícímu neznámých důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude Prodávající Kupujícího vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informaci o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od dodavatele, přičemž Kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

8. V případě, že Prodávající nebude schopen dodat Kupujícímu Zboží ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.6. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které si s Kupujícím dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak má takové, které Prodávající uvedl u popisu Zboží, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b) je vhodné pro účely, které Prodávající uvedl, nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanoveny podle vzorku;

d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

f) není zatíženo právy třetích stran.

2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, může Kupující takovou vadu oznámit Prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou u jeho identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4., bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci Prodávající vyřídí v souladu s uplatněným právem Kupujícího z vadného plnění. V případě, že si Kupující nezvolí řešení vady, má práva uvedená v čl. 7.5. i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny;

d) na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že Kupující zvolí vyřešení dle bodů a) nebo b) a Prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě, kterou uvedl, nebo sdělí Kupujícímu, že tímto způsobem vadu neodstraní vůbec, má Kupující práva dle bodů c) a d), i když je v rámci reklamace původně nepožadoval. Zároveň pokud si Kupující zvolí odstranění vady opravou Zboží a Prodávající zjistí, že vada je neopravitelná, oznámí to Kupujícímu a ten si může zvolit jiný způsob odstranění vady.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však Prodávající neodstraní vadu včas nebo odmítne vadu odstranit, vzniká Kupujícímu právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit může také v případě, kdy nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

6. V případě podstatného i nepodstatného porušení Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:

a) ke změně stavu Zboží došlo v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) Zboží bylo použito ještě před objevením vady;

c) nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu nebyla způsobena jednáním Kupujícího anebo jeho opomenutím.

7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Prodávající potvrdí na e-mailovou adresu Kupujícího, že reklamaci obdržel, kdy ji obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od Smlouvy.

8. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je ovšem povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností Kupujícího vrátit Prodávajícímu původní Zboží, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

9. V případě, že Kupující je podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

10. V případě, že Kupující je spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro niž byla nižší Cena ujednána;

b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jej Kupující převzal;

d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že Kupující je spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že s Prodávajícím uzavřel Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že s Prodávajícím uzavřel Smlouvu, na jejímž základě mu bude Prodávající dodávat Zboží pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Kupující může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou v jeho identifikačních údajích).

3. Ani jako spotřebitel však Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;

c) Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo přímo pro Kupujícího;

d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze, a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g) dodávka novin, periodik nebo časopisů.

4. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

5. V případě odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu Cena Zboží vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Kupující vrátí Zboží Prodávajícímu. Zboží je třeba vrátit čisté a nejlépe v originálním obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VIII.2 Podmínek je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení, přičemž nese náklady spojené s navrácením zboží k Prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby mu Prodávající vrátil Cenu za dopravu. V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoli před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VI.8. Podmínek. Prodávající může od Smlouvy odstoupit i tehdy, pokud je zjevné, že Kupující v Objednávce záměrně uvedl nesprávné informace. V případě, že Zákazník nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, a to i bez udání důvodu.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím obsahuje mezinárodní prvek (například, když Prodávající bude zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky.

2. Veškerou písemnou korespondenci si bude Prodávající a Kupující doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je uvedena u jeho identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jej kontaktoval.

3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě strany právo od Smlouvy odstoupit.

5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, ale není přístupná Kupujícímu. Tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky však Kupující vždy obdrží e-mailem a vždy tedy bude mít přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího.

6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti od 24. 8. 2022.