Postranní panel
12.08.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Aleluja. Maria byla vzata do nebe, plesají zástupy andělů. Aleluja.

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. (Lk 1,39-56)

Dnešní úryvek z evangelia nám prezentuje Marii, která hned poté, co působením Ducha Svatého počala Ježíše, spěchá za svojí příbuznou Alžbětou, která se rovněž ocitla zázrakem v požehnaném stavu. V setkání naplněném Duchem Svatým vyjadřuje Maria svoji radost chvalozpěvem Magnificat, protože dosáhla plného vědomí smyslu velikých věcí, které se v jejím životě uskutečňují. Skrze ni se dovršuje veškeré očekávání jejího lidu. Evangelium nám však také ukazuje, co je nejpravdivějším důvodem Mariiny velikosti a jejího blahoslavenství – totiž její víra. Proto ji Alžběta zdraví slovy: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Víra je jádrem celého Mariina života.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 15. 8. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies