Postranní panel
27.05.2021

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus B)

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus B)
Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,16-20)

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice, která nám připomíná tajemství jediného Boha ve třech osobách: Otce, Syna a Ducha Svatého. Trojice je společenstvím božských Osob, které jsou jedna s druhou, jedna pro druhou a jedna v druhé. Toto společenství je životem Boha, tajemstvím lásky živého Boha. A Ježíš nám toto tajemství zjevil. Mluvil k nám o Bohu jako o Otci, promlouval k nám o Duchu a řekl o sobě, že je Synem Božím. A tak nám toto tajemství zjevil. Když pak vstal z mrtvých, poslal učedníky, aby hlásali evangelium všem národům, a řekl jim, ať je křtí „ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. Tento pokyn dává v každé době Kristus církvi, která převzala misijní poslání od apoštolů, a dává jej také každému z nás, kteří mocí křtu patříme do jejího společenství.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 31. 5. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies