Postranní panel
13.05.2021

7. neděle velikonoční (cyklus B)

7. neděle velikonoční (cyklus B)
Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja.

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ (Jan 17,11b-19)

Uvést církev do misijního poslání od nás žádá, abychom znovu vytvářeli společenství. Nejde tedy pouze o působení navenek; jsme misionáři dovnitř i navenek a jevíme se „jako matka, která vychází vstříc setkání, útulný dům, neustálá škola misijního společenství“ (Dokument z Aparecidy, 370). Tento Ježíšův sen je uskutečnitelný, protože nás posvětil: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ Ježíš nás posvěcuje, aby nás podnítil k osobnímu setkání s ním a s druhými, k nasazení ve světě a k nadšení pro evangelizaci (srov. Evangelii Gaudium, 78).

Z homilie papeže Františka při mši svaté, 7. 7. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies