Postranní panel
18.03.2021

5. neděle postní (cyklus B)

5. neděle postní (cyklus B)
Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

(Jan 12,20-33)

Následování Ježíše je radostí, avšak následování v Ježíšově stylu, nikoli v tom světském. Sledovat křesťanský styl znamená jít Pánovou cestou, každý jak může, aby dal život druhým, nikoli sobě samému. To je duch velkomyslnosti. Náš egoismus nás ponouká, abychom se jevili před druhými důležitě. Kniha Následování Krista nám dává krásnou radu: „Hleď být raději neznám a považován za nic“ (I,2,15). To je křesťanská pokora, kterou prokázal Ježíš jako první.

Z homilie papeže Františka při mši svaté, 6. 3. 2014

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies