Postranní panel
04.03.2021

3. neděle postní (cyklus B)

3. neděle postní (cyklus B)
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život.

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

(Jan 2,13-25)

Ptejme se každý sám sebe: Cítí se Pán opravdu v mém životě jako doma? Dovolíme mu, aby vyčistil naše srdce od model, tedy od oněch postojů chamtivosti, žárlivosti, zesvětštění, závisti, nenávisti a návyku mluvit špatně o druhých? Každý si může mlčky odpovědět ve svém srdci: Dovolím, aby Ježíš trochu vyčistil mé srdce? – Někdo může říci: „Ale já mám, otče, strach, že mě bude tlouct.“ Ježíš však nikdy nebije, Ježíš koná očistu něžně, milosrdně a laskavě. Ježíšovými „důtkami“ na nás je jeho milosrdenství. Otevřme mu dveře, aby v našem srdci udělal trochu pořádek.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 8. 3. 2015
(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies