Postranní panel
07.01.2021

Svátek Křtu Páně (cyklus B)

Svátek Křtu Páně (cyklus B)

Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život!  

Viz Iz 55,1-11

Liturgi@ on-life

Kde jsou ty vody, které dovedou uhasit i tu nejpalčivější lidskou žízeň? Kde je to místo, kde se lze zdarma zásobitdosyta se najíst a bez stříbra nakoupit víno, které opravdu obveselí lidské srdce, aniž by ho otupilo, a mléko, které lidskému životu opravdu poskytne všechno potřebné k posile a růstu? Zbytečně bychom listovali v Zlatých stránkách, marně bychom zkoušeli možnosti nejefektivnějších internetových vyhledávačů. Klíč je opět ukrytý v samotných prorockých slovech: „Slyšte mě!…  Nakloňte své ucho a pojďte ke mně! ... Poslouchejte!“ Podobně jako v jiném izaiášovském proroctví, které jsme nedávno slyšeli (viz Iz 52, 7-10, 1. čtení na Slavnost Narození Páně, mše ze dne), i zde jsme pozvaní nechat se vést Hospodinovým hlasem. I zde je naším nejspolehlivějším „navigátorem“ Hospodinovo slovo. Ono nás vede a dovede do cíle. Ba ještě víc, ono samo je tím chlebem, které nás sytímlékem, které utišuje naši žízeň, a vínem, které nás může opravdu obveselit. Kdo přichází k Hospodinu a otvírá mu svůj sluch, kdo naslouchá Hospodinovu slovu, neodchází s prázdnou, ale jeho srdce plné nového života hoduje a vychutnává tučná jídla. Ale pozor, nečekejme od Božího slova, že se zachová jako hliněné prasátko, kterým pouze zatřeseme, a hned z něho vypadne spolehlivý návod na život. Déšť ani sníh nepřichází na povel, nedá se nijak vynutit. Člověk může pouze trpělivě a pokorně čekat, že přece spadne z nebe a svlaží zemi. Podobně i Boží slovo vykoná vše, co Bůh chtěl, pouze v tom srdci, které se nedomáhá okamžité odpovědi, nevyleká se zdánlivého ticha, ale vytrvale hledá, upřímně volá, trpělivě ladí své myšlenky na vlnovou délku Hospodinových myšlenek a s pokorou čeká... A Hospodin se rád smiluje...

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies