Postranní panel
03.12.2020

2. neděle adventní (cyklus B)

2. neděle adventní (cyklus B)
Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým.“

(Mk 1,1-8)

Může se zdát zvláštní, že Jan Křtitel působil na poušti, a ne na nějakém rušném místě, kde by měl početnější publikum. Ale i Jan Křtitel působil na poušti, když chce osvobodit a očistit židovský národ, Jan Křtitel působil na pouštiStejně tak je tomu v našich životech – období „pouště“ můžeme vnímat jako čas krize, zmaru a samoty, anebo právě jako příležitost k umrtvení starých zvyklostí, očištění a totální vydanosti do Božích rukou. Nebojme se pouště. Není to místo smrti, ale místo příležitosti, odkud se očištěni můžeme znovu vydat do úrodných krajů.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru