Postranní panel
19.11.2020

Slavnost Ježíše Krista Krále (cyklus A)

Slavnost Ježíše Krista Krále (cyklus A)
Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.ʻ Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?ʻ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.ʻ Potom řekne i těm po levici: ‚Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.ʻ Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?ʻ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.ʻ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

(Mt 25,31-46)

Dnes je nám popis posledního soudu podle Matouše nabídnut s ohledem na Kristovu královskou moc, kterou slavíme. Ježíš se tu ztotožňuje s tajemnou postavou Syna člověka z knihy Daniel (srov. Dan 7,1nn), který je oděn takřka božskou důstojností, a je proto poslán soudit. Zároveň je však plně solidární s lidským světem. Přesně toto platí o Ježíši Kristu: má moc soudit, ale jeho rozsudek nad námi se odvíjí od našeho chování k potřebným lidem, s nimiž se on tajemně ztotožňuje.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru