Postranní panel
29.10.2020

Slavnost Všech svatých

Slavnost Všech svatých
Aleluja. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

(Mt 5,1-12a)

Jsou Ježíšova blahoslavenství programem svatosti? Pokud svatostí míníme skvělé výkony, pak stěží, mnohá blahoslavenství totiž nic takového nežádají, spíše jsou vyjádřením určité životní situace. Chápeme-li však svatost jako Boží obdarování, jež je třeba umět přijmout, pak bezesporu: Budeme se považovat za šťastné i tehdy, když pláčeme, neboť máme ve víře jistotu, že nás čeká Boží útěcha. Vyhrnuté rukávy nechme někomu jinému; my se učme uvěřit tomu, co pro nás Pán koná, a jak to přijmout za své.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru