Postranní panel
08.10.2020

28. neděle v mezidobí (cyklus A)

28. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‘ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“

(Mt 22,1-14)

Jaká je to svatba, o které mluví Ježíš v dnešním podobenství? Proč král tak trvá na přítomnosti pozvaných hostů, přičemž o nevěstě nepadne ani slovo? Svatba se přece může uskutečnit bez hostů, nepostradatelní jsou pouze ženich s nevěstou! A proč se tak krutě zachází s nepatřičně oblečeným hostem? Vždyť je to přece nevěsta, kdo má na svatbě vynikat svým rouchem! Právě tato nápadná nepřítomnosti nevěsty a nepříjemná epizoda se svatebním oděvem jsou důležitými klíči k pochopení celého tajemství.
V Kristu chce Bůh definitivně oslavit svou svatbu s celým lidstvem. Svatba se nemůže uskutečnit bez pozvaných hostů v náležitém oděvu, protože oni jsou zároveň Nevěstou!
K účasti na svatbě nelze nikoho nutit, proč tedy král tak krutě zachází s těmi, kteří o tento sňatek nejeví zájem? Za tím, co se jeví jako krutost krále z podobenství, se skrývá lidsky nepochopitelné tajemství nepravosti: Jak tragické je rozhodnutí těch, kdo odmítají pozvání k svatební hostině se samotným Dárce života! Odmítnutí společenství s tím, který je Život sám, nutně nese jediný následek: smrt. Doopravdy krutý je tedy ten, kdo dovede odmítnout pozvání na svatbu, jež je zároveň pozváním k životu v plnosti.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru