Postranní panel
01.10.2020

27. neděle v mezidobí (cyklus A)

27. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‚Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?‘ Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

(Mt 21,33-43)

Toto podobenství se dnes netýká velekněží, farizeů ani starších lidu, ale týká se mne. Uvědomuji si Boží péči a starost o mne? Vnímám vše, čím zahrnuje můj život, čím mne obdařil? Nemám na to nárok, a přesto to stále dostávám („Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí“, Jan 1,16). Jaká je moje odpověď? Přináším užitek? Nesu ovoce Božího království? Co mi brání v tom, aby ho bylo více? Co mohu odložit, co mohu změnit?

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru