Postranní panel
24.09.2020

26. neděle v mezidobí (cyklus A)

26. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.ʻ On odpověděl: ‚Mně se nechceʻ, ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,ʻ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“

(Mt 21,28-32)

Ježíš nás učí, že více než slov si máme všímat činů lidí. Mnozí lidé jsou oblíbení, protože říkají líbivá a žádoucí slova, nabízejí rychlé řešení problémů. A na další se mračíme, protože mají námitky, reptají. Když se ale podíváme na to, co lidé ve skutečnosti dělají, jak se chovají, oč jim jde, může nás opravdu překvapit zjištění, na koho se na základě jeho činů můžeme spolehnout, co od druhých na základě jejich činů můžeme čekat…

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru