Postranní panel
03.09.2020

23. neděle v mezidobí (cyklus A)

23. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‚každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků‘. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

(Mt 18,15-20)

Promluvit s někým o tom, co nám na jeho chování vadí, je těžké. Zdá se, že o tom častěji mluvíme s jinými než s oním dotyčným. Anebo si dodáváme odvahy, když s ním nejsme sami. Tak se ale dá snadno nespravedlivě ublížit nebo druhého zaskočit a nedat mu šanci se v klidu nad svým chováním zamyslet či ho vysvětlit. Ježíšova cesta v tomto případě je cestou laskavosti a milosrdenství.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru