Postranní panel
20.08.2020

21. neděle v mezidobí (cyklus A)

21. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja.

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

(Mt 16,13-20)

Petr, ten impulzivní, neukázněný a emotivní učedník, obdržel od Ježíše klíče k nebeskému království. A byl to zrovna on, kdo – opět impulzivně – vyhrkl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“. Jak se však dozvídáme, neřekl to sám ze sebe, ale zjevil mu to Otec. Tak se Petr stal tou skálou, na které Ježíš vybudoval svou církev, a chce ji budovat i z nás, ačkoli – popravdě řečeno – nejsme ten nejlepší materiál.

Převzato z publikace Evangelium na každý den (redakčně upraveno).

Zpět na E-neděle

 
Nahoru