Postranní panel
13.08.2020

20. neděle v mezidobí (cyklus A)

20. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

(Mt 15,21-28)

Rozhodujícím faktorem spásy není příslušnost k etniku nebo církvi, ale víra v Ježíše Krista a jeho moc, která pramení v jeho božství. A také připravenost přijmout tuto spásu se vším, co přináší a vyžaduje. Ježíš testuje onu připravenost tím, že ji přirovnává k psíkům, kterým se hází drobty pod stůl – a žena to přijímá. A opět je ve hře láska – láska matky k dceři, pro niž chce uzdravení, a Ježíšova láska ke každému člověku, který za ním přichází s vírou.

Převzato z publikace Evangelium na každý den (redakčně upraveno).

Zpět na E-neděle

 
Nahoru