Postranní panel
11.06.2020

11. neděle v mezidobí (cyklus A)

11. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se nebeské království.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

(Mt 9,36 – 10,8)

Zázračná uzdravení, vzkříšení z mrtvých nebo různé neobvyklé Boží dary se v počátku života církve projevovaly v mnohem větší míře než v současnosti. A že se neodehrávají jako na běžícím páse den co den? K tomu nedocházelo ani kdysi! O tom dnes ovšem rozjímat nebudeme.  Duch rozděluje, jak sám chce… Naše pozornost by však neměla být zaměřena na tyto viditelné dary, ale na Dárce.
V dnešní perikopě jsou velmi významná tato Ježíšova slova: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ Dávejte to, co jste dostali… Dostal jsem od Boha dar? Nemusím hned myslet na dar nějaké služby, ale jsem si vědom toho, že mě Bůh obdarovává? Například odpuštěním, nekonečnou trpělivostí s mými pády, které se donekonečna opakují. Zdarma nás zahrnuje svojí láskou a milosrdenstvím – a to je dar, jejž neumíme dostatečně ocenit. Není vidět, nepřipoutáme jím pozornost ani nás nedovede k sebeuspokojení. Tato Boží „infuze“ nás ale neustále drží nad vodou.
Jestli něčím dnešní svět, naše země, rodiny a vztahy trpí, pak je to právě nedostatkem odpuštění, trpělivosti, milosrdenství a obětavé lásky pro každého, zvláště pro nepřítele. To je ta nemoc, choroba, která potřebuje lék – a my k němu máme přístup zcela zdarma.
Kdekdo dnes upozorňuje své známé na slevy v obchodech a různé výhodné koupě. Slevové letáky zamořují naše poštovní schránky. Listujeme jimi, stejně jako všichni ostatní, a míváme radost, když se nám podaří koupit za výhodnou cenu to, co jsme potřebovali.
A teď si představte, že my prožíváme nejen slevy, ne pouze Black Friday, ale to, že nás Bůh zdarma zbaví všeho, co nás tíží, a dá nám to, co nikde jinde není: víru, naději a lásku. No řekněte, můžeme si to snad nechat jen tak pro sebe? A co já? Získal jsem už, co Bůh zdarma nabízí?

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru