Postranní panel
20.02.2020

7. neděle v mezidobí (cyklus A)

7. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, a zub za zub‘. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele‘. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

(Mt 5,38-48)

Dnešní evangelium je o lásce. Ne o takové té filmové nebo knižní, ale o lásce Boží. O lásce, kterou miluje Bůh a nám ukládá, abychom, chceme-li být jeho učedníky, milovali své bližní stejným způsobem.
Podle této podoby Boží lásky nestačí milovat jen ty, nám lásku opětují. To je snadné a je toho schopna naprostá většina lidí. Natolik egoistických jedinců, kteří milují pouze sebe, se nevyskytuje zas takové množství. Většina lidí je schopna lásky k těm, kdo se k nim chovají hezky.
Jenomže taková láska je velmi vzdálená té Boží, o níž mluvíme. Kdyby Bůh miloval takto, nikdy by neposlal svého Syna, aby se za nás obětoval; protože lidé od něho odešli, pohrdli jeho láskou i dary a ve svých životech se v průběhu celé historie chovají zcela v rozporu s tím, jak je stvořil.
Bůh však lidstvo, které se proti němu neustále protiví, miluje natolik, že dal svého Syna. A pro Syna ani smrt nebyla hranicí, před kterou by se zastavil – tak nedozírná je jeho láska! Hezky se o tom povídá a medituje, někdy je však třeba poohlédnout se po praktických příkladech.
Například naši politici: Modlíme se za ty, kteří podle nás škodí naší zemi? Nebo bezdomovci: Kolikrát jsme jim pomohli a oni nás stejně znovu a znovu zklamali?! Je naše ochota jim pomoci závislá na jejich adekvátní odpovědi? Na polepšení jejich života? Nebo je naše láska ta Boží a budeme pomáhat, i když se v jejich životě nic nezlepší? Zkusme alespoň zatoužit být dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec. Pomoci nám v tom může jeho láska. Když si představím svůj vlastní život a jeho nekonečné dary, které mi stále dává… Ať už na to reaguji, nebo ne.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru