Postranní panel
09.01.2020

Svátek Křtu Páně (cyklus A)

Svátek Křtu Páně (cyklus A)
Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! Aleluja.

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“

(Mt 3,13-17)

Dnešní evangelium je tak trochu o plánování a představách, které si o životě vytváříme. Je zcela běžné, a dokonce se to dnes vyloženě vyžaduje, aby měl člověk jasnou představu, jak chce, aby jeho život vypadal. Jakou konkrétní profesi chcete vykonávat? Kde se vidíte za pět nebo deset let?
Skoro se zdá, že po nás okolní svět chce, abychom svůj život naplánovali do všech podrobností. Tím se ale ochudíme o překvapení. Podívejme se na Jana Křtitele. Věděl jistě, že připravuje cestu Mesiáši. Naprosto mu bylo jasné, že není hoden, aby mu byť jen rozvázal řemínky jeho obuvi. Věděl, že Mesiáš jednou k Jordánu přijde. Všem říkal, že za ním stojí někdo mnohem větší, než je on, protože byl dříve. Byl zcela pohlcen velikostí a slávou Mesiáše.
A pak přišel Ježíš, docela obyčejně v davu ostatních kajícníků, a požádal ho o křest. Pro Jana to byl neuvěřitelný šok. Takhle si Mesiáše a začátek jeho díla nepředstavoval. Ale protože byl zcela a bezvýhradně oddán Hospodinu, přijal Ježíšovo vysvětlení. Podvolil se a vzdal se svých představ, které měl. A díky své pokoře a ochotě měnit své plány a představy, spatřil Ducha Svatého sestoupit na Krista, a dokonce zaslechl hlas z nebe.
Je přirozené, že plánujeme a máme vlastní představy, jak by náš život měl vypadat. Ale dovolme Pánu Bohu, aby do našich schémat mohl sem tam zanést nějakou tu změnu. Smiřme se s tím, že cesta za Kristem jsou neustálé změny. Pokud vydržíme a umožníme Bohu tyto zásahy, obdaruje nás víc, než bychom dokázali my sami dosažením svých vlastních, předem naplánovaných cílů.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru