Postranní panel
16.05.2019

5. neděle velikonoční (cyklus C)

5. neděle velikonoční (cyklus C)
Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

(Jan 13,31-33a.34-35) 

Jidáš odešel. Kam? Zradit Krista… K velekněžím, kteří mu dali vojáky, aby ho v čele s Jidášem šli zatknout. Zrada na někom blízkém je pokládána za něco hanebného a stejně tak je vnímán i Jidáš.
Kristus věděl, že o zradě uvažuje. Viděl do jeho srdce, a přece o Jidáše bojoval. Miloval ho jako všechny ostatní. Vždyť i Jidášovi při poslední večeři umyl nohy. I Jidášovi podal pokrm sebe sama a také jemu řekl – to je mé tělo, které se za tebe vydává. Miloval ho až do konce. Tím dal svým učedníkům příklad, když jim následně říká – milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky.
Dnes lze rozpoznat katolíky podle eucharistie a úcty k papeži, husity podle kalicha, adventisty podle soboty. Jako křesťané se od sebe vzájemně odlišujeme rozmanitostí svých dogmatických výpovědí a důrazů. Odpovídá to Kristovu přání? Na odiv nemáme dávat to, čemu věříme. Nemáme přinášet větší a větší důkazy svých pravd. Středem našeho života není především věrouka, ale živý a vzkříšený Kristus. A ten si přeje, abychom byli rozpoznatelní zejména podle toho, že budeme milovat tak, jak miloval on. Abychom milovali druhé tak, jak Kristus miloval i svého zrádce.
To ve světě není běžné. Je to zcela skandální – milovat i toho, který nás zradil a způsobil mnohá příkoří a utrpení. V tom svět rozpozná, že jde o moc, která nepochází z něho, ale odjinud. Snaha sjednotit věrouku nepomůže k tomu, aby byl Kristus skrze církev pro okolní svět viditelnější a začali po něm lidé toužit. To nedokáží výsledky teologických komisí pro sjednocení, to dokáže pouze láska nás křesťanů k sobě navzájem. Navzdory našim odlišnostem.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru