Postranní panel
02.05.2019

3. neděle velikonoční (cyklus C)

3. neděle velikonoční (cyklus C)

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“

(Jan 21,1-19)

Zajímavá skupina učedníků. Stačí si připomenout, jaké příběhy se skrývají za jednotlivými jmény. Petr zapřel Krista. Tomáš nevěřil v jeho vzkříšení. Natanael zase, že by z Nazareta mohl vzejít Mesiáš. A synové Zebedeovi? Prostě Boanerges – „Synové hromu“ s tahem na branku. Jeden chtěl být po levici a druhý po pravici v Jeho novém království. Jak říkávaly naše babičky: „Má to Pán Bůh všelijakou čeládku!“
A tito „zkrachovalci“ ve víře, pokoře a službě druhým byli pohromadě. Ačkoli měl každý z nich svou temnou minulost, která byla těm ostatním známá, neutekli od sebe. Byli spolu. Přestože jim vzájemná blízkost neustále připomínala jejich vlastní selhání, nerozprchli se. Důvodem byl živý Kristus, se kterým se již setkali.
I když měli lovit lidi, šli lovit ryby. Ale ať se snažili sebevíc, nechytili ani mřenku. Kdo jednou poznal Krista, nepodaří se mu už nikdy objevit nic, co by ho dokázalo nasytit tak jako on. Kristus, i když neloví, má stále co nabídnout a čím uhasit hlad našich duší. U Krista končí naše minulosti a temné stíny a mizí i hlad, který nás periodicky nutí odcházet na jezero světa, v přesvědčení, že tam objevíme něco, co bude stát za to.
Opakovaně nás ale Pán ujišťuje, že pouze na břehu a u jeho ohniště na nás čeká pokrm, který nikde jinde není k nalezení. A nikdy nás ze svého břehu nevyžene jako nevděčníky. Chytit na jezeře můžeme cokoli, ale nakonec pouze Kristova ryba a chléb jsou tím, po čem sáhneme.

 Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru