Postranní panel
22.11.2018

Slavnost Ježíše Krista Krále (B)

Slavnost Ježíše Krista Krále (B)

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

 (Jan 18,33b-37)

Končíme liturgickou dobu a příští neděli bude první adventní neděle a s ní nadejde adventní doba, která nás upozorňuje na poselství o blížícím se Kristově návratu. Je tak snadné se usadit v egyptské zemi, zapustit zde své kořeny a myslet si, že to tak bude navždy. A nakonec dojít k závěru, že život zde není až tak špatný. Jenže tak to není.

Žijeme v exilu a ve vyhnanství. Jsme imigranti, jejichž vlast je někde jinde. A toho bychom si měli být stále vědomi. Nikdy nezapomenout na to, že náš domov není zde. V žalmu 137 se zpívá: „Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, ať mi zchromne pravice! Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu.“

Stále musíme mít na paměti, že náš domov je u Boha, a dychtivě toužit po návratu domů. „Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem,“ říká sv. Pavel. Ten, kterému se Kristus několikrát zjevil a který měl tu milost nahlédnout až do hlubin sedmého nebe, věděl, co nás čeká, a i když zde žil a pracoval věrně, nemohl se dočkat, až si pro něho Pán přijde. S jakým vztahem ke světu bych žil já, kdybych viděl to, co on?

Kristus před Pilátem vyznal, že jeho království není z tohoto světa. Tím nám Ježíš sděluje dvě podstatné věci: Zaprvé to, že jeho království je jiné. Není odtud, neřídí se zvyklostmi a pravidly tohoto světa. Nezískává si a neudržuje své stoupence násilím či výhrůžkami. Je založeno na lásce, milosrdenství, odpuštění a další šanci pro každého bez omezení. Dokud je čas, měli bychom do sebe z plna hrdla nasát něco z jeho podstaty. Abychom, až tam přijdeme, se tam mohli cítit jako doma.

To druhé, co nám Kristus říká, je, že jeho království není odsud, není zde. Existuje, ale není to tento svět. Svět s jeho vůdci, králi, premiéry a prezidenty. S jeho dravými podnikateli a všemožnou nespravedlností. Existuje, ale jinde. Zatím není vidět, ale přijde den, kdy se zjeví a už nikdy nezmizí. A my snad s ním a v něm. Je třeba uchovat si víru, že čekáme na příchod Krista a jeho království. Že konečná záchrana nepřijde z tohoto našeho světa. Žijme prostě a pokojně ve své víře. Den za dnem se podřizujme ve vztahu k současnému světu pravidlům světa, na nějž čekáme. A až přijde, zaslechneme ten nejkrásnější hlas, který nám řekne: „Vejdi v radost svého Pána, služebníku dobrý a věrný.“

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru