Postranní panel
20.09.2018

25. neděle v mezidobí (B)

25. neděle v mezidobí (B)

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

 (Mk 9,30-37)

Přišla chvíle v životě Krista a jeho učedníků, kdy bylo třeba nalít si čistého vína a mluvit zcela otevřeně. Učedníci potřebovali vědět, jak se budou události v blízké budoucnosti odvíjet. Doposud byli svědky neuvěřitelných úspěchů a velké přízně zástupů. Tyto chvíle na výsluní však měly brzy skončit. A Kristus je nechtěl nechat nepřipravené. Proto se v této části svého veřejného života v podstatě skrýval. Chtěl, aby měli čas jen pro sebe. Aby mohli nasát něco z jeho oběti, která jej zanedlouho čeká.

Učedníci mu však nerozuměli a báli se ho zeptat. To, co jim říkal, jim přišlo jako zhola nemožné. Raději jeho slova nekomentovali a nechali je ležet ladem. V knize Genesis se nachází obdobný příběh. Kain a Ábel přinesli Bohu oběť. Bůh však shlédl pouze na oběť Ábela. A Kain nechápal, proč není Bohem přijat. Vzkypěl v něm neuvěřitelný hněv, závist a žárlivost na Ábela. A v tu chvíli k němu Bůh promluvil; vlastně učinil více, než když přijal Ábelovu oběť. Jenže Kain s Bohem o svém problému, nepochopení, nepřijetí nemluvil a důsledkem toho byla první vražda na zemi. Kdo ve starostech a problémech nemluví s Bohem, je blízko tomu, aby ubližoval lidem.

A stejné to bylo s učedníky. Nerozuměli strašným slovům Krista, nedovedli si představit, jak by se něco takového mohlo stát a jak by oni sami mohli přežít jeho pád. A tak jeho slova nepřijali, nekomunikovali s ním a první, co následovalo, byla rvačka o vlivná místa v jeho království.

Všude, kde lidé neberou vážně slova Boží, se rozmáhá boj o moc, politikaření a násilí. Ať už ve světě, nebo v církvi. Kristus se na ně neobořil, nedostali vynadáno. Pouze jim řekl, koho nebe pokládá za největšího a kde je to nejvyšší místo, o které se mezi sebou s takovou vervou dohadovali. Nejvyšší místo v nebi je u nohou všech. Být jejich služebníkem. Teprve tam člověk porozumí cestě, po které kráčí tímto světem náš Bůh. Teprve tam člověk neodolatelně zatouží jít po jeho boku. Teprve tam pochopí, kudy se ubírá Mesiáš, a nepřeslechne to podstatné, co mu dá sílu jít dál. Že třetího dne bude vzkříšen.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru