Postranní panel
12.01.2017

2. neděle v mezidobí (A)

2. neděle v mezidobí (A)

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: ”Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! (...)
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.
Viz Jan 1,29-34

Jan viděl Ježíše, jak jde k němu… Viděl jsem jak Duch sestoupil… uvidíš sestupovat Ducha… A já jsem to viděl a dosvědčuji. - Nejen v úryvku o svědectví Jana Křtitele evangelista Jan tak velmi trvá na „vidění Pána“. Už ve svém prologu říká: „Viděli jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jan 1,14)
Později prvním učedníkům Ježíš na otázku „Kde bydlíš?“ odpovídá: „Pojďte a uvidíte!“ (Jan 1,39). Evangelista ještě v tomto verši potvrzuje: Šli tedy, viděli…“ (Jan 1,39) Dále hovoří Filip Natanaelovi: „Pojď a podívej se!“ (Jan 1,46) A sám Ježíš dodává: „Uvidíš ještě větší věci… Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“ (Jan 1,50-51) A mohli bychom pokračovat...se Samaritánkou, která říká Ježíšovi: „Pane, vidím, že jsi prorok!“ (Jan 4,19), a v zápětí se rozběhne do vesnice se zprávou: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ (Jan 4,29), s obyvateli Galileje, kteří Ježíše „přijali, protože viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích“ (Jan 4,45), s natvrdlými posluchači, kteří namítali: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom viděli a uvěřili ti? (Jan 6,30) a s dalšími, kterým Ježíš vyčítal: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“ (Jan 4, 48), se zástupy, které šly za ním, protože „viděli znamení, která konal na nemocných“ (Jan 6,2), s Řeky, kteří přišli za Filipem: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ (Jan 12,21), a tak bychom mohli pokračovat ještě v jiných situacích. Dokonce celou jednu kapitolu věnuje Jan uzdravení slepého od narození (Jan 9,1-40).
I vyprávění o Ježíšově umučení končí evangelista Jan se slovy: „Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé.“ (Jan 19,35)
Důležité slovo vidět se opět vrací při zprávách o Ježíšově zmrtvýchvstání, když se o „učedníkovi“ dozvídáme, že „viděl a uvěřil“ (Jan 20,8), nebo když Maria Magdaléna i učedníci s radostí ohlašují: „Viděli jsme Pana!“ (Jan 20,25)
Proč je vidět Pána pro evangelistu Jana tak důležité? Odpověď nalézáme ve slovech Jan Křtitele: „Já jsem viděl a dosvědčuji“ a pak v závěru evangelia, kde Jan dodává: „Toto je napsané…a abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.“ (Jan 20,30-31)

Ke stažení:
2. neděle v mezidobí (A) (JPG, 486 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies