Postranní panel
14.02.2013

1. neděle postní (cyklus C)

1. neděle postní (cyklus C)

Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: »Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným a početným. Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!« Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“

Dt 26,4-10

První čtení na první neděli postní cyklu C je v kontextu celé knihy Deuteronomium součástí takzvané „Druhé Mojžíšovy řeči“ (4,44 – 28,68). Krátký úryvek vybraný do prvního čtení se týká židovského díkuvzdání za prvotiny úrody při výroční zemědělské slavnosti.

Poté, co kněz převezme koš s plody země, však nenásleduje poděkování, jak by mohl očekávat zejména uspěchaný Evropan 21. století, který je i při děkování Bohu zvyklý co nejrychleji „odrecitovat“ své díky, aby se mohl co nejdřív pustit do užívání přijatého daru.

Místo slov díků následuje vyznání víry. Je vlastně popisem události, na níž je postavena identita celého vyvoleného národa i každého jeho jednotlivého člena. Je to exodus čili vysvobození z egyptského otroctví. Teprve po vyznání víry, které je živou připomínkou všeho, co živý Hospodin v dějinách učinil pro život svého vyvoleného lidu, Izrael konečně obrací pohled k předkládaným prvotinám: „Proto nyní přináším prvotiny plodů země, kterou jsi mi daroval, Hospodine!“

Na začátku postní doby tak zaznívá tiché, ale naléhavé pozvání k tomu, abychom neprožívali postní dobu jako čas samoúčelného zříkání se dober, nýbrž především jako příležitost obdivovat, co všechno od Hospodina dostáváme... a děkovat... Vyznání víry obsaženo v židovské liturgii díkuvzdání za prvotiny sklizně přímo „ukazuje“, že Hospodin není neznámá vzdálená bytost. Je stále přítomen v zdánlivé všednosti lidských dějin. 

Ke stažení:
1. neděle postní (cyklus C) (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru