Postranní panel
23.01.2013

3. neděle v mezidobí C

3. neděle v mezidobí C

Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova Zákona. Ezdráš jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla!“

Neh 8,2-4a.5-6.8-10

Kniha Nehemiáš popisuje události související s návratem izraelského lidu z Babylonského zajetí a s následnou obnovou jeruzalémského chrámu i náboženských a společenských struktur Izraele. Základem obnovy je návrat k Hospodinovu zákonu. Po dlouholeté nucené odmlce má vyvolený národ opět příležitost naslouchat Zákonu, poznávat jeho obsah a slavit liturgii. Úryvek, jenž se čte na 3. neděli v mezidobí liturgického cyklu C, živě popisuje veřejné předčítání Zákona a emotivně silné reakce přítomného lidu.

Rezervovaný Středoevropan potřebuje jistou dávku fantazie, aby si dovedl představit, jak si velké shromáždění lidu na veřejném prostranství spontánně (a bez předchozích instrukcí liturgické komise) kleká, vstává a pak padá tváří k zemi, zvedá ruce a přitom hlučně projevuje svou lítost i radost. Pro starověkého obyvatele Blízkého východu pravděpodobně nebyly spontánní projevy lítosti i radosti na náboženském shromáždění ničím  mimořádným. Mimořádnou událostí je pro ně to, že opět mají přístup k Hospodinovu zákonu. Skutečnost, že znovu mohou poznávat posvátné texty, které představují základ jejich národní, náboženské i společenské identity, je pro ně úžasným objevem. Nemohou jinak, než reagovat na tuto velkolepou událost bujarou radostí a hodováním.

U nás je situace přesně opačná. Přístup k Hospodinovu zákonu, možnost naslouchat biblickým textům a poznávat je téměř absolutní samozřejmostí, která nás nikterak nerozhodí. Texty Písma pro nás většinou nepředstavují žádný zásadní objev. Možná by v našem případě stálo za to prohodit postup, který nám právě představil Nehemiáš. Navrátilci z Babylonu znovu objevili Hospodinův zákon a na tento objev reagovali nepředstíranou radostí. My možná potřebujeme znovu objevit živou radost z Hospodinova slova a pak budeme překvapeni jeho nespoutanou silou.

Ke stažení:
3. neděle v mezidobí C (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru