Postranní panel
11.01.2013

Svátek Křtu Páně (C)

Svátek Křtu Páně (C)

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“ Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se; řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.

Iz 40,1-5.9-11

Evangelium, které posloucháme na svátek Pánova křtu, nám přibližuje události těsně před začátkem Ježíšova veřejného působení. Starozákonní čtení z Knihy proroka Izaiáše nás prostřednictvím slov neznámého proroka (tzv. Deutero-Izaiáše) přenáší přibližně o šest století zpátky – do doby babylonského zajetí. Proč taková zvláštní kombinace historicky i geograficky vzdálených skutečností? Jsou vzdálené pouze na první pohled. Prorok v prvním čtení ohlašuje vyvolenému národu v babylonském zajetí útěchu a příslib vysvobození. Ježíšův křest v Jordánu je začátkem vysvobození z ještě horšího zajetí, než bylo to babylonské. Ježíšovým příchodem se končí otroctví, které si člověk zvolil svým hříchem. Adamovi synové a Eviny dcery dostávají přímo z Hospodinovy ruky místo odplaty synovskou identitu, kterou pro ně Stvořitel zamýšlel již od počátku. To mocné rámě, o němž mluví prorok, nepráská bičem a nesvírá hrozivé žezlo, ale pozvedá chromé, dotýká se malomocných, otvírá oči slepým... a nechá se přibít na kříž.

Ke stažení:
Svátek Křtu Páně (C) (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru