Postranní panel
14.03.2011

2. neděle postní (A)

2. neděle postní (A)

Hospodin řekl Abramovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ Abram se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.
Gn 12,1-4a

Liturgi@ on-life

Zatímco starozákonní biblický úryvek v liturgii první postní neděle byl výjimečně „akční“ (viz napínavý rozhovor ženy s hadem pokušitelem, Gn 3,1-7), první čtení z druhé postní neděle je oproti němu trochu nuda. Ačkoli postavy v úryvku jsou dvě, mluví pouze jedna z nich. Hospodin řekl Abramovi: „Vyjdi ze své země...“ Druhá postava, Abram, pouze mlčí.

Ženin dialog s hadem v čtení minulé neděle byl postaven na elegantní slovní argumentaci. Jak však máme definovat úryvek z dnešní neděle? Snad Hospodinův monolog? Abram přece neřekne ani slovo. Navzdory tomu nelze říci, že by Hospodinova výzva zůstala bez odpovědi. Naopak, můžeme zde klidně mluvit o dialogu. Abram totiž Hospodinovi odpovídá, a to tím nejlepším způsobem, jak může člověk odpovědět na Boží výzvy.

Hospodinova výzva adresovaná Abramovi je veskrze nelogická, vždyť Abram je starý muž a už se jednou s celým svým klanem vlekl z Uru Chaldejců do Charanu (viz Gn 11,31). Můžeme si jen stěží představit, jak zas s námahou balí stany, shromažďuje celé příbuzenstvo i dobytek a vydává se do neznáma... bez jakýchkoliv námitek či argumentů.  Naproti tomu žena v rozhovoru se lstivým hadem nechodila pro slova daleko. Zdánlivě elegantně zvládala slovní dialog, a přece ji zavedl na scestí. Znala Hospodinovu vůli (alespoň o tom byla skálopevně přesvědčena) a aktivně se chopila iniciativy. Její iniciativa se však ukázala jako zdroj prokletí pro všechna pokolení (viz Gn 3,16-18).

Abram nezná Hospodinovy záměry. Nedostává do ruky žádné GPS, kompas, ba ani obyčejnou zažloutlou mapu. Spokojí se s neurčitým příslibem, že Hospodin mu ukáže zemi, do níž má jít. Právě jeho podřízenost a odevzdanost je však zdrojem požehnání pro všechna pokolení.

Ke stažení:
2. neděle postní (A) (JPG, 277 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru