Postranní panel
01.05.2008

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!

Viz Mt 28,16-20

E-vangelium on-life

Matouš v závěru svého evangelia ukazuje, že to, co již na začátku anticipoval, tady se završuje. Zde nachází své naplnění prorocký příslib, který cituje již v první kapitole svého evangelia: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi (viz Mt 1,23), protože sám vzkříšený Kristus, který už neumírá, nás dnes ujišťuje: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

V druhé kapitole svého evangelia zas Matouš přináší zprávu o mudrcích od východu, kteří následovali hvězdu, a když došli na místo, kde se zastavila a „spatřili dítě … padli na zem a klaněli se mu“ (viz Mt 2,1-12), Zde říká téměř stejná slova o učednících: „Uviděli ho a klaněli se mu…“ Tímto způsobem zve i nás, abychom se prostřednictvím evangelia, které nám zvěstuje, vydali na cestu, kterou prošli mudrci i učedníci, a abychom očima víry uviděli Ježíše a svým životem se mu klaněli. Právě tak se stáváme i my učedníky a dostáváme poslání jít a získávat za učedníky všechny národy. Znamená to prokazovat svým životem druhým tutéž službu, jakou svým evangeliem Matouš prokázal nám. Ukazovat na toho, který je Emanuel a je s námi po všechny dny, aby ho všichni uviděli a klaněli se mu.

 

Ke stažení:
Slavnost Nanebevstoupení Páně (JPG, 551 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies