23.12.2014, kategorie: Titulní stránka

Zadarmo jste přijali, zadarmo dávejte

Zadarmo jste přijali, zadarmo dávejte
SBÍRKA POKRAČUJE

Ve čtvrtek 27. listopadu se papež František setkal se zástupci Paulínské rodiny. Reakcí na jeho řeč je i rozhodnutí pražské komunity dávat zadarmo to, co sama dostává každý den: Boží slovo. Papež často při setkáních vybízí věřící, aby každý den četli evangelium, aby ho s sebou nosili stále. Naši bratři a sestry ve světě této výzvy již uposlechli a připravili kapesní vydání evangelií, Nových zákonů nebo dokonce i celé Bible, které se buď rozdávaly, anebo jsou k dispozici za velmi nízkou cenu tak, aby Boží slovo bylo opravdu dostupné všem.

  • Pražská komunita se chce připojit k takové iniciativě a zadarmo se podělit o Boží slovo s chudými, potřebnými, hledajícími, katechumeny a dalšími. Ale protože tiskárna zadarmo nepracuje a ani papír není zadarmo, prosíme všechny, kdo můžou: přispějte nám v Adventu 2014 na tento evangelizační počin. Přispět lze přímo v našem knihkupectví, anebo příspěvkem na účet v UniCreditBank: 6026310004/2700. O konkrétních krocích v tomto našem společném projektu sdíleného Božího slova budeme postupně informovat. Vloni jsme takto společně nasbírali 20 tisíc pro obyvatele Taclobanu (a naše zničené knihkupectví v něm).

Výběr z papežovy promluvy, jak o události informovala Česká redakce Radia Vaticana: „Neopičit se po médiích, která v konfliktu hledají spektákl“ – řekl papež František účastníkům pouti Paulínské rodiny, jež před sto lety založil blahoslavený Jakub Alberione a kterou tvoří pět řeholních kongregací, čtyři sekulární instituty a jedno laické združení. Do auly Pavla VI. jich na setkání přišlo 7 tisíc a připravili Petrovu nástupci vřelé přijetí. „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8). „V těchto Ježíšových slovech,“ řekl jim v úvodu papež, „spočívá tajemství evangelizace. A tím je sdělovat evangelium evangelním stylem, tedy zadarmo. Bezplatně, bez obchodování. Zadarmo. Radost z daru obdrženého z ryzí lásky se předává s láskou. Zadarmo a s láskou. Jenom ten, kdo zakusil tuto radost, ji může předávat, protože „dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo… a zatímco sdílíme dobro, ono zapouští kořeny a rozvíjí se“ (EG, 9).  Šířit evangelium,“ řekl dále papež František, znamená hlásat jej těm, kdo Ježíše Krista neznají nebo jej vždycky odmítali:  Mnozí z nich hledají Boha ve skrytu, pohnuti jakousi nostalgií po jeho tváři, a to i v zemích s dávnou křesťanskou tradicí. Všichni mají právo dostat evangelium. Křesťané mají povinnost jej hlásat a nevylučovat nikoho.“

„Druhý vatikánský koncil,“ pokračoval papež, „nám představil církev jako lid putující k cíli, který vše přesahuje a všechno dovršuje v Bohu a v jeho slávě. Tato vize putující církve je výrazem křesťanské naděje, neboť posledním cílem pozemského jednání nás křesťanů je dosažení života věčného. [...] Zasvěcené osoby jsou zvláštními svědky této perspektivy naděje, zejména životním stylem prostoupeným radostí. [...] Důležitými prvky, které živí radost řeholníků, je ryzí bratrství zakoušené v komunitě a naprostá odevzdanost ve službě církvi a bratřím. A tady je třeba zmínit lásku k jednotě církve. Veškerá vaše práce, apoštolská horlivost musí být naplněny touto láskou k jednotě. Nikdy se nestavět příznivě ke konfliktům, nikdy se neopičit po oněch sdělovacích prostředcích, které hledají pouze spektákl konfliktů a v duších působí pohoršení, ale prohlubovat jednotu církve, jednotu, kterou vyprošoval Ježíš u Otce jakožto dar pro svoji Nevěstu." To řekl mimo jiné papež František na setkání s Paulínskou rodinou a poukázal na to, že jejich zakladatel, blahoslavený Jakub Alberione, považoval hlásání Krista a evangelia širokým lidovým masám za projev nejautentičtější a zcela nezbytné lásky, kterou je třeba nabízet mužům a ženám žíznícím po pravdě a spravedlnosti.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies