09.05.2018, kategorie: Titulní stránka

Vystoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce

Vystoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce
V CO VĚŘÍME

Papež Benedikt XVI. se během Roku víry v pravidelných katechezích zamýšlel nad různými pravdami a aspekty víry. Podle struktury Vyznáním víry byla pak sestavena kniha Radost z víry. Jedna z kapitolek patří události nanebevstoupení Páně, kterou si církev připomíná čtyřicet dnů po velikonoční neděli.

***

Boží slovo jasně dosvědčuje Kristovo vzkříšení, což je událost, která obrozuje věřící a vnuká jim velkou naději, jak to vyjadřuje apoštol Petr na počátku svého prvního listu. Jakožto jeho nástupce také já volám s radostí: „Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista!“ (1 Petr 1,3), protože prostřednictvím vzkříšení svého Syna nás obrodil ve víře a daroval nám nepřekonatelnou naději na věčný život, takže v současnosti žijeme stále zaměřeni k tomu cíli, jímž je definitivní setkání s naším Pánem a Spasitelem. V síle této naděje nemáme strach ze zkoušek, které navzdory tomu, že jsou náročné a bolestivé, nikdy nemohou narušit naši hlubokou radost z toho, že nás Bůh miluje. On ve svém prozíravém milosrdenství dal svého Syna za nás a také nám. Ačkoli ho nevidíme, věříme v něho a milujeme ho (srov. 1 Petr 1,3-9). Jeho láska nám stačí.

Ze síly této lásky, z pevné víry v Ježíšovo vzkříšení, která zakládá naši naději, se ustavičně rodí obnova našeho křesťanského svědectví. Právě tam má kořeny naše Vyznání víry, Symbol víry, z něhož čerpalo prvotní hlásání a které pokračuje ve své neproměnnosti živit Boží lid. Obsahem kérygmatu, zvěstování, jež představuje jádro celé evangelijní zvěsti, je Kristus, Syn Boží učiněný člověkem, mrtvý a vzkříšený pro nás. Jeho vzkříšení je rozlišujícím tajemstvím křesťanství a překypujícím naplněním všech proroctví ohledně spásy. 

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies