21.09.2021 05:00, kategorie: Titulní stránka

V duchu našeho zakladatele

V duchu našeho zakladatele
Blahoslavení Alberione a Acutis

Při příležitosti dotisku životopisu bl. Carla Acutise jsme se, jako Dcery sv. Pavla, pozastavily nad jeho hlubokou vírou a zaměřením na Boží slovo, Eucharistii a touhu hlásat evangelium všem lidem i skrze moderní sdělovací prostředky, protože je to také naše spiritualita a charisma (tedy specifické povolání ke službě v církvi)!

Jeho životopis je až jakýmsi zrcadlem pro každou paulínku (a jistě ne jen pro nás): Zda naše prvotní láska zůstává a je živena tak, jako byla zapálena u Carla. A je též povzbuzením, že si Pán povolává apoštoly v každé době.

„Často překvapuje své okolí tím, jak důkladně zná Boží slovo, zvláště evangelia. Neustále je pročítá a přemýšlí nad Ježíšovými slovy a skutky, horlivě se snaží je aplikovat ve svém každodenním životě.“ Přesně tohle dělal náš zakladatel bl. Jakub Alberione. Nosil malé vydání Bible stále s sebou, uměl z ní citovat dlouhé pasáže a řídit se jimi v různých okamžicích.

„Carlův život je naprosto proniknut tajemstvím Eucharistie – nejen proto, že k němu chová hlubokou úctu, ale i z toho důvodu, že Ježíšova oběť dává hodnotu i každé naší životní oběti. Čas strávený v tichu před Nejsvětější svátostí je pro něho velkou školou lásky“. I my jsme každý den zvány k zastavení se před eucharistickým Kristem, i my před něj neseme celé lidstvo, od něj čerpáme světlo a inspiraci. Tak je to psáno v každé z našich kaplí, abychom nikdy nezapomněly, že jsme se zrodily z Eucharistie.

„Další sloup, o nějž se opírá Carlův duchovní život, je Panna Maria. Jí svěřuje celý svůj život, k ní se obrací ve všech svých potřebách. Ona se stává jeho věrnou souputnicí, jeho nebeskou maminkou.“ Pro něj byla maminkou, my ji při modlitbě za naši službu vzýváme jako Královnu apoštolů, a když se modlíme osobněji, je to naše „něžná matka“.

A nakonec v jeho životopise nacházíme i jasnou inspiraci naším zakladatelem. Kdo ví, kam by jeho život dospěl, jestli by se třeba nestal bratrem paulínem, členem Společnosti sv. Pavla? Pán si ho povolal, a tak je naším dalším přímluvcem v nebi za apoštolát sdělovacích prostředků.

„Rovněž pochopil, že má-li být evangelium hlásáno všemu stvoření, je třeba se pro to nasadit – mít v srdci zápal pro evangelizaci, stát se horlivým misionářem ve svém prostředí. V tomto ohledu si velmi cení apoštolského působení blahoslaveného Jakuba Alberioneho (1884–1971), který měl geniální nápad začít hlásat evangelium pomocí moderních komunikačních prostředků. Carlo se staví k těmto prostředkům s otevřeností a důvěrou. Domnívá se, že při správném používání lze jejich prostřednictvím účinně šířit Boží slovo i Ježíšovo učení, ale také propagovat dobrá díla a propojovat dobré lidi. V tomto kontextu jej rovněž oslovuje svatý Pavel, apoštol národů, který obětoval celý svůj život hlásání evangelia všem národům, i mimo kontext vyvoleného národa.“

Blahoslavení Jakube Alberione a Carlo Acutisi,
svěřujeme vám naši službu v nakladatelství a knihkupectví,
naše aktivity v on-line prostoru,
naše hledání nových cest, jak dostat Boží slovo srozumitelně k těm, kterým pro něj ještě srdce nebije.
Svěřujeme vám všechny, kdo působí v médiích profesionálně,
svěřujeme vám každého evangelizátora v on-line prostoru.
A prosíme také za všechny, kteří se v tomto mediálním a virtuálním světě ztratili, ať je Boží světlo přivede zpět k životu v radosti a pokoji.

Maria, Královno apoštolů, a svatý Pavle, orodujte za nás.
Amen.

 
 
 
Nahoru