02.02.2011, kategorie: Titulní stránka

Uvedení Páně do chrámu

Uvedení Páně do chrámu
Světový den zasvěceného života

V den, kdy se ve světském kalendáři objeví „Hromnice“ a v liturgický kalendář k tomu dodává svátek Uvedení Páně do chrámu, slaví církev Světový den zasvěceného života. Letos si ho připomeneme již po patnácté. Možná, že je vám více znám Světový den mládeže (který se slaví na diecézní úrovni na Květnou neděli a na celosvětové úrovni na jednom z vybraných míst během léta, letos v Madridu) nebo třeba Světový den nemocných, který se slaví 11. února v den památky Panny Marie Lurdské a další.

Právě proto, že tento svátek není běžně moc znám, chceme vám ho trochu přiblížit. Jaký byl důvod jeho vyhlášení a jaký je vůbec smysl každoročního slavení Dne zasvěceného života? Tak jako se například v roce 2008 sešla v Římě biskupská synoda nad tématem Božího slova v životě církve (v tomto roce vyjde v češtině Posynodální apoštolská exhortace Verbum Domini, která je jejím výsledkem), tak se v roce 1994 biskupové sešli nad tématem zasvěceného života. Dva roky po té Jan Pavel II. vydal Posynodální apoštolskou adhortaci Vita consecrata: o zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě. V návaznosti na to papež Jan Pavel II. ve svém poselství z 6. ledna 1997 prohlásil 2. únor Světovým dnem zasvěceného života (z tohoto poselství následně volně vybíráme a překládáme).

Ustanovení tohoto dne má být pro celou církev přispěním k vnímání hodnoty zasvěceného života poukázáním na svědectví mužů a žen, kteří zvolili následovat Krista více zblízka skrze zachovávání evangelijních rad (čistota, chudoba, poslušnost). Zároveň těmto zasvěceným osobám dává příležitost, aby obnovily svá předsevzetí a oživily v sobě city, jež je povzbuzují v darování se Pánu.

Tento den:
1)  je příležitostí k slavnostnímu vzdávání chval a díků Pánu za dar zasvěceného života, který obohacuje křesťanskou komunitu svou pestrostí charismat, a povzbuzuje ji svědectvím života zcela darovaného pro Boží království (v českých a moravských diecézích se řeholníci schází společně se svým biskupem při mši svaté a na dalším následujícím programu);
2) má představit a podpořit tento způsob života;
3) je určen samotným zasvěceným osobám, které jsou vyzvány, aby společně a slavnostně slavily „velké věci“, které Pán v jejich životech působí, aby objevily v jasném pohledu víry paprsky božské krásy, kterými Duch svatý prozařuje jejich život, a také aby si uvědomily své nenahraditelné poslání v církvi a ve světě.

Volba tohoto dne na 2. únor odkazuje k liturgickému svátku Uvedení Páně do chrámu, kdy rozjímáme nad tím, jak Maria s Josefem „přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ (Lk 2,22-23). Tato biblická scéna nám „zjevuje“ tajemství Ježíše jako toho, kdo je zasvěcen Otci, Ježíše, který přišel na svět, aby plnil jeho vůli (srov. Žid 10,5-7). Simeon ho označuje jako „světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu“ ( Lk 2,32) a zároveň prorokuje jeho nejvyšší oběť, kterou podá Otci a závěrečné vítězství nad smrtí.

Uvedení Ježíše do chrámu je tak výmluvnou ikonou úplného odevzdání svého života pro ty, kdo jsou povoláni, aby slibem evangelijních rad vnesly do církve a do světa charakteristické rysy Ježíše čistého, chudého a poslušného.

***

Jsem tu doma - článek jedné z našich sester o zasvěceném životě v 21. století  zveřejněný na komunitním webu Signály.cz

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies