20.08.2014, kategorie: Kříž sv. Pavla

Ukřižovaný Ježíš

Ukřižovaný Ježíš
Kříž sv. Pavla (1. část)

Ukřižovaný a Vzkříšený

Centrální figurou ikony je Ježíš Kristus rozepnutý na kříži. Silueta jeho těla je plná harmonie, důstojnosti a krásy, což nám zjevuje vznešenost ukřižovaného a oslaveného Krista. Ikona nám ukazuje kříž oslavený, který vypovídá pravdu o ovoci vykoupení, protože se nesoustředí pouze na Spasitelovo utrpení, ale toho, kdo ikonu kontempluje, vede skrze kříž k setkání se Zmrtvýchvstalým. Na Ježíšově tváři spatřujeme pokoj a důstojnost. Jeho oči jsou již otevřené a rány zhojené, zůstaly jizvy, ale již bez krvavých stop. Tyto rány svědčí o dokonané oběti, po které se Pán vrátil do života jako Oslavený.

Kříž nám tedy ukazuje ponížení Božího Syna a také jeho slavné vyvýšení, které sv. Pavel popisuje v Listu Filipanům 2,6-11: „... ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“

Ve svatozáři kolem hlavy, jež spočívá na kříži tzv. řeckého tvaru jsou vepsána tři písmena „V“, která jsou symboly latinských slov via (cesta), veritas (pravda), vita (život) a shodují se s tím, jak sám sebe Ježíš představil v Evangeliu podle Jana 14,16: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Když členové Paulínské rodiny hledí na Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého, stojí před ním jako před svým Učitelem, který je Cestou, Pravdou a Životem. Kříž je jeho kazatelnou, ze které učí věčné pravdě. Činí tak v plné svobodě, ve které si zvolil plnit vůli Otce. Kříž je také jeho oltářem, na kterém se z lásky obětoval. V této škole pravdy, svobody a lásky chtějí všichni členové Paulínské rodiny růst, dokud „nenabudou podoby Kristovy“ (srov. Gal 4,19).

Svědkové ukřižování

Na koncích horizontálního ramene kříže můžeme vidět znázornění Marie a sv. Jana Evangelisty. Na jejich tvářích nevidíme utrpení, neoplakávají Ukřižovaného, ale jsou obráceni k sobě a vztahují k sobě ruce v gestu vzájemného přijetí. Jejich zrak se setkává v Ježíši, který je centrální postavou obrazu. Takové znázornění postav u kříže ukazuje na jejich přijetí poslední Ježíšovy vůle, která je zapsána v Evangeliu sv. Jana 19,26-27: „Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: ´Ženo, to je tvůj syn.´ Potom řekl učedníkovi: ´To je tvá matka.´ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.“

Gesto modlitby u Matky Boží a sv. Jana odkazují na znázornění typu  deesis (řecky prosebník), kde jsou takto zachyceni kolem Krista Pantokratora (z řečtiny, znamená vševládný) Maria a Jan Křtitel v gestu modlitby za celé lidstvo a za nimi jsou postavy apoštolů, svatých otců, mučedníků a dalších.

Paulínská rodina je svěřena do ochrany Královny apoštolů, kterou ctí jako tu, která učí spolupráci s Bohem na díle vykoupení. Ona připravila Hostii i nového Kněze Ježíše a odevzdala ho Bohu jako oběť. Poslušna posledního přání umírajícího Syna přijala jeho učedníky za své děti a stará se o ně svou mateřskou péčí. Zároveň je vede po cestě kristifikace (termín odpovídající „nabýt podoby Kristovy“ z Gal 4,19).

 
 
 
Nahoru