16.04.2018, kategorie: Titulní stránka

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání
Tři modlitby

Od 16. do 22. 4. 2018 zve církev všechny své členy k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání, která každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, jež se nazývá nedělí Dobrého pastýře (podle liturgického čtení z Janova evangelia o dobrém pastýři).

Z pokladnice modliteb Paulínské rodiny vám nabízíme následující tři modlitby. Stáhnout si můžete také list Svatého otce u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání, kterým tento týden vrcholí.

 

Za národ (aby v něm nechyběli apoštolové)
Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na tento národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Kristova láska tě nyní z nebe pohání osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a ve všech srdcích vzbuzuj vnímavost pro hlas Božského Mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu Cestu, Pravdu a Život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo.
Svatý Pavle, apoštole, osvěcuj nás, posiluj nás a žehnej nám všem. Amen.

Za své vlastní povolání
Nebeský Otče, věřím v tvou moudrost a ve tvou lásku. Věřím, že jsi mě stvořil pro život věčný, určil jsi mi cestu, po které tam dojít, a očekáváš mě zde s odměnou připravenou pro věrné služebníky (srov. Mt 25,21). Dej mi své světlo a ukazuj mi tuto cestu. Dej mi sílu, abych po ní kráčel(a) s velkodušnou věrností. Prosím tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista a skrze Marii, svou Královnu a Matku, abych v hodině smrti mohl(a) i já říct spolu se svatým Pavlem: „Svůj běh jsem skončil(a), vím, že mě čeká věnec spravedlnosti“ (srov. 2 Tim 4,7-8).

Přímluvná modlitba za povolané

Otče náš, jenž jsi na nebesích, spolu se všemi kněžími ti obětuji Ježíše v hostii a sebe sama:
Klaním se ti a děkuji ti, protože skrze svého Syna jsi původcem kněžství, řeholního života a každého povolání.
Odprošuji tvé Otcovské srdce za ty, kteří zanedbali nebo zradili své povolání anebo mu překáželi.
V Ježíši Kristu ti znovu odevzdávám všechno, co ti, které jsi povolal, odepřeli tvé slávě, bližním a sobě samým.
Prosím za to, aby všichni pochopili výzvu Ježíše Krista: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“
Prosím za to, aby se všude vytvořilo rodinné, náboženské a společenské prostředí, které bude pomáhat k rozvoji povolání.
Prosím za to, aby rodiče, kněží a vychovatelé otevírali svým slovem a hmotnou i duchovní pomocí  povolaným cestu.
Prosím za to, aby vzorem při veškeré orientaci a formaci povolání byl Ježíš, náš Mistr, Cesta, Pravda a Život.
Prosím za to, aby povolaní byli svatými a aby se stali světlem světa a solí země.
Prosím za to, abychom si všichni přiznali svou neznalost, ubohost a potřebu vždy pokorně setrvávat před svatostánkem s prosbou o světlo, milost a dar zbožnosti.
Amen. 

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies