20.02.2015, kategorie: Kříž sv. Pavla

Svatý Pavel – spisovatel z vnuknutí

Svatý Pavel – spisovatel z vnuknutí
Kříž sv. Pavla (7. část)

První ikona z druhé série ukazuje apoštola Pavla v okamžiku, kdy píše list církevní obci v Římě. Blahoslavený Jakub Alberione zanechal toto svědectví: „Můj obdiv a zároveň úcta (ke sv. Pavlovi) mají svůj počátek zvláště ve studiu a meditaci Listu Římanům. Od té doby se jeho osobnost, svatost, srdce, důvěrný vztah s Ježíšem, jeho úsudky poznatky na poli dogmatickém a morálním; to, jak zapůsobil na organizaci církve, jeho horlivost, se kterou chtěl hlásat evangelium všem národům… –  vše se stalo předmětem mé meditace. Ano, ukázal se mi opravdu jako pravý Apoštol: a tak každý apoštol a každý apoštolát mohou čerpat od něj“ (AD 64). Na svitku, který drží sv. Pavel, můžeme vidět typickou myšlenku Listu Římanům: všichni hříšníci „z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš“ (Řím 3,24).

Ve velmi výmluvném gestu se apoštol obrací k prameni inspirace, kterým je sám ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Ježíš. To on dává Pavlovi Ducha, díky jemuž chápe a dále pak písemně předává zjevenou pravdu. Apoštol národů v Listu Galaťanům o tom sám říká: „Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské:  já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, ale ze zjevení Ježíše Krista“ (Gal 1,11-12).

Apoštolát Paulínské rodiny je pokračováním díla sv. Pavla. Svůj počátek má vždy v Ježíši Kristu, Otcově Slově, které zvěstuje – komunikuje – současnému světu podle vzoru sv. Pavla z Druhého listu Korinťanům: „Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši“ (2 Kor 4, 5) a podle toužebného přání zakladatele bl. Jakuba Alberioneho: „Žít Ježíšem Mistrem Cestou, Pravdou a Životem a dávat ho světu.“  Vždy chceme být – zůstávat – v jednotě s Mistrem, naslouchat jeho hlasu, aby naše dílo bylo dílem samotného Spasitele a aby bylo inspirováno láskou, kterou si on nejprve sám zamiloval všechny lidi.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies