20.01.2015, kategorie: Kříž sv. Pavla

Svatý Pavel – Apoštol národů

Svatý Pavel – Apoštol národů
Kříž sv. Pavla (6. část)

Třetí obraz v této sérii ukazuje sv. Pavla jako apoštola, který hlásá evangelium na svých častých misijních cestách. Svitek Písma, který drží ve své ruce, poukazuje na jeho podíl na učitelské roli církve a také na jeho nadpřirozenou moudrost. Symbolizuje též jeho lásku k Božímu slovu a fakt, že on sám je autorem apoštolských listů, které jsou součástí kánonu Nového zákona. Pravou ruku drží pozdviženou v gestu učitele, který si žádá vyslyšení. Je to také typické gesto žehnání. Na ikoně nelze přehlédnout moře, které je zde symbolem dalekých misijních cest sv. Pavla, které ho zavedly do různých míst v Malé Asii i v Evropě.

Hlásání Ježíše Mistra všem lidem všech kontinentů je misijním dílem Paulínské rodiny. Rodí se z osobního svědectví a plného nasazení při apoštolském  úsilí, které nemá jiný cíl než dovést současného člověka k setkání s Kristem. Hlásání evangelia se především uskutečňuje v rozsáhlém „kontinentu komunikace“ s využitím všech aktuálně dostupných forem (tak, jak je vývoj techniky přináší: od tištěné knihy k e-bookům, od rádiového vysílání přes internetové stránky k aplikacím…). Inspirace k tomuto působení je čerpána z příkladu sv. Pavla, který v Listu Římanům (15,15-21) vyznal: „Milostí, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy, konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem svatým. To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem. Zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli; nechci stavět na cizím základu, ale jak je psáno: ‚Ti, jimž nebylo o něm zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, pochopí.‘“

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies