06.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Seslání Ducha Svatého (cyklus C)

Slavnost Seslání Ducha Svatého (cyklus C)
Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.“

(Jan 14,15-16.23b-26)

Někdy můžeme mít pocit, že učedníci, kteří žili s hmatatelným Kristem, na tom byli lépe než my, kdo ho vnímáme pouze skrze modlitbu a eucharistii. Před svým umučením ovšem Ježíš učedníkům něco svěřil. I když odejde, přijde někdo místo něho. A ten už nás nikdy neopustí. A ještě jednu podstatnou informaci se učedníci dozvěděli. Ten, kdo přijde místo Krista, jim připomene vše, co s ním prožili a co od něho slyšeli, a zároveň jim umožní proniknout do tajemství, do kterých je Mistr nezasvětil.
Ačkoli tedy byla evangelia napsána mnoho let po událostech, jež popisují, Duch Svatý pomohl pisatelům vzpomenout si na vše, co Bůh chtěl, abychom měli k dispozici i my. A nejen to. Duch Svatý pomáhá společenství učedníků hlouběji porozumět tajemstvím Boha a jeho království. Pokud učedník miluje Krista a žije podle jeho slov, Duch Svatý ho uvádí do stále intimnějšího společenství s Bohem – touto cestou proniká do nitra svatyně, kde je skryt Bůh.
Je dobré studovat teologii, porozumět, čemu věříme. Ale skrze Ducha Svatého můžeme jít dál, pokračovat v cestě učedníků dvaceti staletí před námi. Stejně jako oni smíme i my skrze Přímluvce žít v takové blízkosti s Kristem, abychom byli svědectvím druhým o tom, co o Bohu ještě nevědí. Život každého z nás má být dalším evangeliem těm, v jejichž blízkosti žijeme.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

 
 
 
Nahoru