13.06.2019, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus C)

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus C)
Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

(Jan 16,12-15)

V evangeliu minulé neděle o slavnosti Ducha Svatého jsme hovořili o tom, že skrze něho můžeme pronikat hlouběji do tajemství Božích, i když nežijeme v hmotné přítomnosti Krista. Každý z nás se tak může stát pro druhé evangeliem, které o Bohu zjevuje něco, co ještě neznali.
Dnešní evangelium nás seznamuje s důvodem, proč Kristus učedníkům neřekl nejrůznější pravdy o Bohu – tehdy by to nesnesli. Co tím myslel? Bůh je vždycky trochu jiný, než jak se domníváme. Tradiční židovské představy o Bohu byly zcela ustáleny. Jen velmi těžko – a spíše ne než ano – by přijímali pravdu o společenství osob Trojice. Vždyť i to byl jeden z důvodů, proč Krista ukřižovali. Byl člověk, a přitom se prohlašoval za Syna Božího. A tak se stavěl Bohu naroveň.
Bůh vede postupně svůj lid v poznání sebe samého. Už od dob Abraháma a Izraele v Egyptě. Nikdo z nich tehdy nevěděl nic o Otci, Synu ani Duchu Svatém. Bůh to chtěl lidem vše postupně zjevit, ale svůj vztah k nim nikdy nepoměřoval podle toho, jestli o něm už vědí vše podstatné či nikoli. Nejpodstatnější pro něho byl vždycky jejich vztah k němu.
Jsem přesvědčen, že naše poznání Boha je stále jen velmi částečné. Skutečnost mnohonásobně předčí nejen nejbujnější představy, ale i teologické formulace. Můžeme být proto otevření dalšímu prohlubování známosti Boha; tak, jak se nám bude zjevovat. A můžeme pevně věřit, že nás miluje i tehdy, když naše poznání je slabé a nepatrné.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

 
 
 
Nahoru