30.12.2016, kategorie: Titulní stránka

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!
Viz Nm 6,22-27

Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář...!
Viz Žl 37

Liturgi@ on-life

„Vidět Hospodinovu tvář“ v biblické mluvě znamená požívat Hospodinovu přízeň a zakoušet jeho požehnání. Členové starozákonního Božího lidu, kterým Duch svatý vložil do srdce modlitbu požehnání zaznamenanou v Nm 6,22-27, moc dobře věděli, že si nemají představovat tvář podobnou lidské tváři. Bylo jim jasné, že není možné, aby lidské oči fyzicky uzřely tvář „Hospodina zástupů“ (viz Žl 24,10; Žl 46,8; Žl 46,12; Žl 48,9 a srov. Lv 16,1-2). I my vedeni stejným Duchem víme, že věčný a všemohoucí Bůh nemá tvář, která by se ukrývala kdesi v slunečné záři či v husté oblačné mlze. Avšak právě v těchto dnech (viz Lk 2,1 „v těch dnech“), kdy nám liturgie opakuje starobylé požehnání a prosbu o to, aby nám Hospodin ukázal svou jasnou tvář, vyznáváme víru, že náš Bůh není vzdáleným Bohem bez tváře, nýbrž Bohem blízkým, Bohem s konkrétní tváří, kterou je možné poznávat a milovat. Tentýž Duch, který biblickým autorům vnukl slova o Hospodinově tváři, totiž způsobil, že věčný a neviditelný Bůh přijal viditelné tělo v lůně lidské Matky. Právě náruč lidské Matky a jesle na kraji Betléma jsou místem, kde nám Bůh ukazuje svou jasnou tvář (viz Žl 67). Jeho tvář je tváří Betlémského Dítěte. Pouze skrze Ježíšovu tvář se nám dostává plnosti Božího požehnání a pouze ve světle jeho tváře jsme schopni i v lidských tvářích rozeznávat rysy tváře Stvořitele (srov. Gen 1,26-27). A právě tato dovednost je zdrojem pravého pokoje.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru