20.12.2014, kategorie: Kříž sv. Pavla

Setkání sv. Petra a sv. Pavla

Setkání sv. Petra a sv. Pavla
Kříž sv. Pavla (5. část)

Apoštolové jsou zde představeni ve vzájemném bratrském objetí concordia apostolorum (dobrá spolupráce apoštolů). Pozdravují se políbením pokoje, které je znamením jednoty církve vycházející ze Zákona, jež vyrůstá z židovské tradice a církve Milosti, která do sebe přijímá konvertity z pohanství. Ikona ukazuje na Šavlovo přijetí jakožto apoštola společenstvím církve a tím i potvrzení pravosti jím hlásaného evangelia. Apoštol Šavel uznává Petrovu autoritu a je přijat jako pravý apoštol Zmrtvýchvstalého Ježíše.

V Listu Galaťanům (2,1-2.7.9) apoštol národů napsal: „Potom jsem se po čtrnácti letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům. Když poznali milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve – podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy.“

Sv. Pavel je na ikoně oblečen do červeného pláště, který symbolizuje bezmeznou lásku ke Kristu a jeho ochotu vydat svůj života v Jeho službě a to až k mučednické smrti za víru. Sv. Petr je znázorněn jako muž s bělostnými vlasy, krátkými vousy zastřiženými dokulata a oblečen do zlatého pláště, což odkazuje na důstojnost prvního apoštola, který je zároveň nejdůležitějším mezi Dvanácti.

Za postavami apoštolů si můžeme všimnout dvou budov: za sv. Petrem je to synagoga, která odkazuje na židovský národ, kterému Petr zvěstoval evangelium. Za sv. Pavlem je to řecká budova, symbol pohanů, ke kterým Apoštol národů obrátil své misijní působení.

Ve shodě s charismatem, které bylo zformulováno a předáno Paulínské rodině bl. Jakubem Alberionem, se i my cítíme silně spojeni s církví i papežem, nástupcem sv. Petra. Chceme a usilujeme o to působit v jednotě s církví, v církvi a skrze církev, prokazujíc synovskou poslušnost papeži, kterého bl. Jakub Alberione nazval „velkým majákem rozsvíceným Ježíšem pro lidstvo každého věku.“ (AD 57).

 

 
 
Nahoru