20.10.2014, kategorie: Kříž sv. Pavla

Seslání Ducha svatého

Seslání Ducha svatého
Kříž sv. Pavla (3. část)

Seslání Ducha svatého (ikona Kříž sv. Pavla 3. díl)

U paty Kříže vidíme ikonu letnic. Třináct postav se nachází mezi dvěma věžemi, což má znázorňovat nejvyšší patro domu, sál v horním patře; Večeřadlo, kde apoštolové nejdříve s Ježíšem slavili poslední večeři. Po Jeho zmrtvýchvstání se tam setkávali k modlitbě. Tato místnost je otevřena směrem k nebi, kde můžeme na nebeském půlkruhu vidět Ducha svatého v symbolu holubice.

Znázorněná událost se uskutečnila v den letnic a je popsána ve Skutcích apoštolů (2,1-13). Na apoštoly i Marii, kteří byli společně ve večeřadle, sestoupil Duch svatý. Svou přítomnost vyjádřil šumem větru a ohnivými jazyky, které byly patrné nad hlavami všech shromážděných. Na centrálním místě můžeme vidět Marii, která má ruce povzneseny k modlitbě; je to symbol modlící se církve. Okolo ní sedí dvanáct apoštolů. Nejblíže Marii pak jsou sv. Petr a sv. Pavel, který se ovšem nemohl této události zúčastnit. Ikonografická tradice však místo postavy Matěje, který byl vybrán na místo Jidášovo, znázorňuje sv. Pavla. Apoštol národů byl připojen ke skupině Jedenácti, protože stejně jako oni, i on se setkal se Zmrtvýchvstalým Ježíšem. Zároveň je také se sv. Petrem sloupem a ochráncem církve.

Na spodním okraji ikony upoutá černý půlkruh, který je symbolem lidí přebývajících v hříchu a nevědomosti o Boží lásce, která se zjevila v Kristu. To oni jsou adresáty díla vykoupení, které vykonal Ježíš, a evangelizačního působení církve. Je to lidstvo, které stále čeká na Dobrou zprávu (evangelium) o Ježíši Kristu, Spasiteli a jediném Mistrovi – Cestě, Pravdě a Životu. Dle Zachariášova proroctví, které je zmíněno v Lukášově evangeliu (srov. 1,78-79), je právě On vycházejícím sluncem, „které se zjeví těm, kdo jsou ve tmě a ve stínu smrti a přivede nás na cestu pokoje.“

Aby se i v současném světě naplňovalo tohoto proroctví, byla před sto lety povolána k životu a apoštolskému dílu Paulínská rodina.  

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies