26.11.2012, kategorie: Titulní stránka

Rodina, kterou založil bl. Alberione

Rodina, kterou založil bl. Alberione

26. listopadu: celá Paulínská rodina slaví Svátek bl. Jakuba Alberiona, kněze a zakladatele Paulínské rodiny (v den jeho narozenin pro nebe, tedy v den úmrtí v roce 1971). On sám by však s tímto tvrzením nesouhlasil... Více o tom v následujícím příspěvku i v seriálu ze života Jakuba Alberiona, který vychází na pokračování každého 20. dne v měsíci.

***

Společnost sv. Pavla je kongregací, která shromažďuje kněze a bratry paulíny, kteří žijí slib  čistoty, chudoby, poslušnosti a věrnosti papeži a hlásají evangelium všemi dostupnými sdělovacími prostředky.

Tato společnost byla založena roku 1914 v Itálii blahoslaveným knězem Jakubem Alberionem. Patří do velké rodiny zvané Rodina sv. Pavla, která nyní čítá než 17 tisíc členů. V současnosti byste je potkali v 62 státech světa. Patří sem 5 řeholních kongregací a 5 sekulárních institutů, rodinu tedy tvoří řeholníci a řeholní sestry, muži a ženy, manželé i diecézní kněží.

Blahoslavený Jakub Alberione byl hluboce přesvědčen, že Rodinu sv. Pavla si vyprosil apoštol Pavel před Božím trůnem sám, aby tak mohl na zemi i nadále vykonávat své dílo hlásání evangelia. Proto každý povolaný do Rodiny sv. Pavla prožívá své poslání jako výzvu být se sv. Pavlem žijícím i dnes.

Apoštol Pavel napsal: „Kristus mě totiž  neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium“ (l Kor 1,17). Podle příkladu svého patrona a otce se paulíni soustřeďují především na hlásání radostné zvěsti. Jelikož nemají vlastní farnosti, hlásají Boží slovo skrze všechny skutečně správné prostředky, jež lidský rozum objevil. A tak paulíni často spojují svou zálibu v biblických vědách, žurnalistice, literatuře, filmu, hudbě, fotografii, informatice, elektronice, ekonomii apod. s hlásáním Krista. Všechny schopnosti a dovednosti mohou proměňovat v nástroje hlásání evangelia a rozvíjet je na cestě řeholního života, ať už jako kněz nebo bratr.

Charisma paulínů, obdobně jako charisma jiných řeholních kongregací, je darem Ducha svatého pro církev. Ve Společnosti sv. Pavla se každé apoštolské dílo rodí z modlitby, především při mši svaté, a z adorace Nejsvětější svátosti. Tato modlitba je šířena celou Rodinou sv. Pavla skrze hromadné sdělovací prostředky k adresátům všeho toho, co vznikne během apoštolátu. Jak o tom svědčí i drobná svědectví zasílaná osobami, které se – někdy díky třeba i nepatrným prostředkům  – přiblížily k Bohu. Právě tam, kam nemůže proniknout kněz nebo katecheta, proniká živé Slovo Boží šířené dalšími komunikačními kanály.

Není těžké si všimnout, že právě dnes je ve sdělovacích prostředcích velmi často Kristus i jeho církev pod nátlakem křivdy či posměchu. V milionech výtisků se rozmnožují pohoršení a bludy. To vše mobilizuje apoštola, aby tytéž prostředky využil pro dobro, a v modlitbě, práci a svatém životě vynahradil Bohu tyto urážky.

Blahoslavený Jakub Alberione si přál, aby jeho duchovní synové a dcery usilovali především o zdokonalení se v lásce, neboť jen svatý apoštol může přinášet svaté plody ve své službě. Je to cesta poznávání a nasledování Ježíše, který je Pravdou, Cestou a Životem. Jak napsal sv. Pavel: „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Každý tedy směřuje o posvěcení svého myšlení, vůle a citů podle myšlení, vůle a citů Ježíše Krista, Božského Mistra!

***

Nové video (z promo ukázky našich sester v USA na nově vznikající film):

 

 

 

Přečtěte si také  příspěvek z minulého roku s přiloženým videem nebo se začtěte přímo on-line zde:

 
 
 
Nahoru