20.08.2013, kategorie: Bl. Jakub Alberione

Rodí se něco nového

Rodí se něco nového

Již rok společně putujeme po stopách Boží milosti a prozřetelnosti a sledujeme životní příběh bl. Jakuba Alberioneho. Tento cyklus vzniká jako naše „poděkování“ za 100 let existence Paulínské rodiny, které si přesně za rok, 20. srpna 2014, připomeneme. V tomto díle pochopíte, proč je za onen den zrodu považován právě 20. srpen.

Minule jsme byli „svědky“ kněžského svěcení Jakuba Alberioneho. Zanechali jsme ho v hledání toho, co přesně Bůh po něm žádá a jaké dílo mu chce svěřit. Don Alberione prozatím navazuje kontakty s různými řeholními kongregacemi – mužskými i ženskými – a poznává jejich spiritualitu. Zdá se, že největším zdrojem duchovní inspirace mu byla jezuitská spiritualita. Tovaryšstvo Ježíšovo mu imponovalo zejména pro svou disciplínu, vnitřní jednotu a soudržnost. Za nesmírně důležitou duchovní praxi považoval i každodenní rozjímání. Významným zdrojem inspirace byly samozřejmě i Duchovní cvičení sv. Ignáce.

Město Alba patřilo mezi ty živější severoitalské diecéze a zdejší kněží se aktivně angažovali v sociální i politické oblasti. Jednou z činorodých asociací, jejímž členem byl také mladý kněz Jakub Alberione, byla takzvaná Asociace pro dobrý tisk (Associazione della Buona Stampa). V režii tohoto sdružení bylo např. vydávání diecézního týdeníku Gazzetta d´Alba, založeného místním biskupem v roce 1882. Cílem časopisu bylo především informovat o životě diecéze. V roce 1913 byl šéfredaktorem týdeníku jistý don Gioachino Salenghe, jehož politické názory se u ostatních členů asociace nesetkávaly s příliš velkým pochopením. Prezident asociace se tedy rozhodl se souhlasem diecézního biskupa svěřit úkol šéfredaktora donu Alberionemu. Asociace pro dobrý tisk tímto krokem pouze vyřešila jeden menší problém. Jak se však postupem času prokázalo, tato navenek všední událost znamenala v životě dona Alberioneho zásadní krok na cestě uskutečňování jeho specifického povolání. Za necelé čtyři měsíce don Alberione uzavírá s Asociací pro dobrý tisk kupní smlouvu a ze šéfredaktora se stává majitelem týdeníku Gazzetta d´Alba. Asociace se tímto prodejem zbavuje nemalého dluhu a donu Alberionemu bezpochyby přibývají další starosti, avšak cesta k realizaci dávné touhy se rýsuje stále zřetelněji.

Jako majitel týdeníku již don Alberione není vázán povinnostmi k tiskaři, jemuž byla dosud svěřena technická produkce časopisu, a činí další rozhodující krok. 13. července 1914 žádá svého biskupa Mons. Re o povolení k zakoupení tiskařského zařízení. Žádost zdůvodňuje svým záměrem formovat dobré a horlivé apoštoly katolického tisku. Diecézní biskup není novou iniciativou nadšený, ale nezakazuje ji. Alberione tedy neotálí. 14. července si najímá prostory a po konzultaci s panem Carlem Ravinou, nejuznávanějším tiskařským odborníkem v Albě, 30. července kupuje tiskařské stroje značky „Marinoni“ a „Ideal“. Převážná část z investice činící šest tisíc lir je hned uhrazena. (Finanční prostředky získal Alberione především z odprodeje dědictví, které mu zanechal jeho kmotr.) Dne 20. srpna 1914 tři chlapci pod vedením dona Alberioneho zahajují činnost Typografické školy „Malý dělník“ (Scuola tipografica Piccolo Operaio). Nikdo ještě netuší, že se právě rodí nová řeholní kongregace – Společnost sv. Pavla –, která se již záhy stane první buňkou desetičlenné Paulínské rodiny.

 
 
Nahoru