06.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Poddajnost

Poddajnost
3. den novény

S - pro mnohé s neobvyklým - názvem "poddajnost" začíná 3. den novény...

Úvodní modlitba

Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení františkánských bratří a prosíme, ať nám tyto chvíle pomohou v naslouchání Pánu, na naší cestě modlitby, k prohloubení duchovního života, k pevnější bratrské a církevní sounáležitosti i na cestě osobní misie. Neposkvrněná Maria, Matko Kristova a Matko naše, vyprošujeme si tvou přímluvu. 

Poddajnost

Doporučeným textem z Písma k této meditaci je List Židům (12,1-13). 

Bratři přišli do Prahy, aby opravili Boží dům. Brzy asi zjistili, že nejde pouze o stavbu kostela Panny Marie Sněžné. Na něco takového by stačila dobře sehraná zednická parta. Ani Františka však Pán Ježíš nepovolal jako zedníka. Bratři se pustili do opravy Božího domu zničeného lidskou nenávistí, projevovanou v dějinách různým způsobem krveprolití, strachu, beznaděje, vzteku, pomstychtivosti. (…)

Zkusme si představit nadšené muže, kteří v některých případech odešli i daleko od své rodné země, aby lidi přiblížili Bohu, a najednou zakoušejí, jak ti lidé o to nestojí. Jako by se opakovalo: „Sestup s kříže a uvěříme ti“ (srov. Mk 15,30.32). V takové atmosféře opravují kostel. Pro lidi, kteří je nepřijali. Oni však nevydávají svým postojem svědectví o lásce nebo nenávisti místních obyvatel, ale o lásce svého Pána. Tak jsou mu podřízeni, mimo jiné i zásluhou slibu poslušnosti, že mohou pokračovat ve stavbě navzdory útokům, které musejí snášet. (…) Kdo ví, kolikrát jim pomohla právě řeholní poslušnost, že v této poddajnosti vytrvali. Více než na vlastní zkušenost se spolehli na slovo Pána. (…)

Modlitba

Bože, tys sjednotil naše bratry ve snaze o obnovu tvého domu pod tvým vedením. Prosíme tě, veď i nás, abychom si ve všech zkouškách a pokušeních připomínali, že jsme malé věci slíbili, ale velké jsou slíbeny nám. Podřiď si naše vzpurné povahy, abychom našli společnou radost v podřízenosti tobě. Neboť tys naše odměna, ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Doplněno skizzou Tomáše Císařovského ze soutěže o oficiální obraz blahořečení.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies