01.03.2010, kategorie: Titulní stránka

Po dobu postní - listujeme Křížovou cestou s apoštolem Pavlem

Úvodní modlitba na začátek křížové cesty:
Otče, tys dal svatému Pavlovi milost, aby poznal Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Ty sám nás uveď na cestu následování tvého Syna, až na smrt kříže, až k světlu velikonoční noci. Amen.

1. zastavení: Nekompromisní rozhodnutí
Na počátku bylo... rozhodnutí. Na úsvitu utrpení Krista (a Pavla) bylo jednoznačné rozhodnutí vydat se do krajnosti, zcela a úplně. U Ježíše to bylo vědomé rozhodnutí odevzdat se Otci (novým způsobem), u Pavla to byla vydanost Ježíši. Toto počáteční rozhodnutí však mělo projít zkouškou ohně Getseman, „krizí“, temných chvil opuštěnosti. Díky těmto událostem se tento úmysl mohl ještě víc prohloubit a upevnit. A takové rozhodnutí („kráčet s Ježíšem cestou necestou, v dobrém i ve zlém, v hojnosti i nedostatku“) potřebujeme udělat i my...

Biblické texty: Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma (Lk 9,51).

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli (Fil 4,7-14).

Modlitba
Pane Ježíši Kriste, ty sám jako první jsi přivedl apoštola Pavla k jednoznačnému rozhodnutí pro tebe – k věrnosti za všech okolností. Moc tě prosíme o tuto velkou milost jasného rozhodnutí pro tebe a pro tvé evangelium. Amen.

Další zastavení:
2. Touha odejít a být s Kristem
3. Zápas v modlitbě a přijetí kalicha
4. Soud
5. Svědectví
6. Bičování
7. Potupení
8. Ponížení - snížení k bratru
9. Sebezapření
10. Úzká cesta
11. Pomoc bratra - Šimon z Kyrény
12. Ukřižování
13. Dokonáno!
14. Smrt

15. zastavení: Vzkříšení
Křížová cesta nemůže nekončit vzkříšením. To je pravým cílem křížové cesty... a našeho života. Jednou bude moje smrt zcela a naprosto přemožená, pohlcená životem. Jednou zvolám „Bůh zvítězil“. Jednou zažiji plnost radosti z nového, božského života ve mně – z nového těla a nového ducha. Jednou se stanu natolik podobný Kristu, že zář jeho tváře bude zjevná na mé tváři.

Biblické texty: Vzkříšený Kristus je oživujícím duchem (srov. 1Kor 15,45).

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1Kor 15,42-43.53-57).

Modlitba: Pane, děkuji ti, že tvoje láska ke mně je silná jako smrt, tvá vášnivá zamilovanost je nezlomná jako podsvětí. Děkuji ti, že zátopy vod a těžkostí nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví (srv. Pís 8,6-7). Amen.

Modlitba k zakončení křížové cesty: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval (Řím 8,31-37).

Další informace: Křížová cesta s apoštolem Pavlem

 

 
 
Nahoru