28.02.2012, kategorie: Titulní stránka

Otče náš

Otče náš

Úterní iturgie nám v evangeliu přinesla modlitbu Otčenáše v podání evangelisty Matouše. Existuje mnoho výkladů této modlitby. Přinášíme jeden z nich od Adrienne von Speyr z knihy U Boha a u lidí.

Otče náš.
Otče svého Syna a Otče všech, kdo v tebe věří a skrze milost Syna a Ducha přicházejí k tobě, jenž jsi Otcem stvoření, Otcem staré i nové smlouvy a Otcem každého jednotlivého člověka mezi námi.

Jenž jsi na nebesích.
Ty jsi na nebesích. Jsi světlo nebes. Ty jsi světlo každé svatosti, světlo víry, naděje a lásky. Sídlíš na nebesích, kde se v tvém trojjediném Duchu v jednotě světla nacházejí víra, láska a naděje. V takové jednotě, která vytváří nebesa, tvoje nebesa.

Posvěť se jméno tvé.
Chceme uchovat tvé jméno svaté tou svatostí, kterou jsi nám ukázal ve svém světle. Chceme si být vědomi a každý den neustále a bez přerušení pamatovat na to, že tvé jméno v sobě obsahuje každou svatost. Chceme se poklonit před touto svatostí, chceme ji střežit jako tajemství, které tě spojuje se Synem a s Duchem svatým a které do sebe zahrnuje také nás všechny, jestliže patříme na tvé světlo.

Přijď království tvé.
Prosíme tě, dej, aby k nám ve jménu tvé svatosti, kterou jsme spatřili, přišlo království tvého světla. Nech jej zazářit v naší temnotě, dej, ať učiní z našich nocí dny. Dopřej vzejít milosti tvého království tam, kde ještě právě teď byla hořkost našich vin. Přijmi náš pozemský život do svého života věčného jako znamení toho, že chceš naši zemi nechat vstoupit do svého nebe v nové podobě, kterou tam obdrží.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Otče, ty máš se svým Synem a Duchem společnou jedinou, božskou, svatou a nerozdělitelnou vůli. Dej, ať se v nás uskutečňuje tak, jako se udála ve tvém nebi plném světla. Dovol, abychom ji plnili tak, jak nám ukázal tvůj Syn, aby došla svého dovršení.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Dej nám každý den chléb, který potřebujeme, abychom ti mohli sloužit. Dej nám chléb pro naše tělo, aby zde na zemi mohlo uvnitř tvé vůle plnit úkoly, které jsi mu svěřil; aby se už na zemi připravilo na svůj život v nebi, který je připraven po vzkříšení těla; aby se stalo nástrojem, který obnovuje každého Tvého služebníka, aby vykonával svou službu, dokud ji zde na zemi budeš potřebovat.

A odpusť nám naše viny.
Otče, odpusť nám je. Pokaždé, když jsme upadli, nám ukaž, že tvůj Syn položil život za každého z nás. Při každé zpovědi nám dej nově zakusit, že jsme po svém vyznání byli opět přijati do milosti tvé poslušnosti – poslušnosti tvého Syna vůči tobě. Odpusť nám všechny naše viny, vždyť přece tvůj Syn zemřel z lásky k tobě za každý náš jednotlivý hřích. Odpusť nám je z lásky, která tě spojuje s tvým Synem.

Jako i my odpouštíme našim viníkům.
My sami se chceme učit odpouštět. Ty nám ukazuješ, jak to máme dělat, zatímco nám odpouštíš dokonce i naši vinu na smrti Páně. Tvé odpuštění bylo na kříži natolik veliké, že jsme se z něho a z bezmocnosti, která zůstala tvému Synu, naučili ve víře odpouštět.

A neuveď nás v pokušení.
Neboť jsme slabí, Otče, jenž jsi na nebesích. Víme, jak jsme slabí, jak snadno klopýtáme. Každou chvíli klopýtáme, když zapomínáme na tebe a neplníme tvou vůli v takové míře, jak to od nás očekáváš. Neuveď nás v pokušení, vždyť vidíš, jak všechny naše sliby zůstávají křehké, a to i přesto, že povstaly v síle naší víry. Přijmi je i tak jako rozhodná předsevzetí, poněvadž přece víš, že je v nich mocí milosti tvého Syna obsažená celá jeho láska. Avšak nedopusť, abychom – když nás podrobíš zkoušce – tuto lásku tvého Syna zmařili. Nevystav naše slabosti takovým zkouškám, v nichž bychom neobstáli před shovívavostí tvého Syna a před láskou, kterou on sám vlil do našeho nitra.

Ale zbav nás od zlého. Amen.
Zbav nás od všeho, co není čisté a svaté, od všeho, co by bylo naše a skrývalo by se před tvým světlem. Zcela nás pronikni svým světlem, dej, abychom se stali průzračnými. Dej, ať se v záři kříže tvého Syna staneme hodnými světla, které spolu s Duchem uděluješ svým svatým. Otče, kéž se tak stane v tvém jménu, ve jménu tvého Syna, ve jménu tvého svatého Ducha a ve jménu všech tvých svatých. Amen.

(V knize je tento komentář ještě rozšířený o další poznámky.)

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies