01.06.2016, kategorie: Titulní stránka

Opravdový pokoj

Opravdový pokoj

Opravdový pokoj vyvěrá ze závěrů lidského uvažování, ale z přilnutí srdce k Božím příslibům, které nám sděluje jeho slovo... Vybíráme pro vás z knihy Dotknout se Boha. 

***

Opravdový pokoj nevyvěrá ze závěrů lidského uvažování, ale z přilnutí srdce k Božím příslibům, které nám sděluje jeho slovo. Jestli se v některém okamžiku zmatku či pochybností opřeme vírou o slovo Písma, vlastní autorita tohoto slova se pro nás stane oporou a posilou. Nejedná se o žádné kouzlo, které by nás zbavilo veškeré úzkosti a zmatků. V důvěrném přijetí Božího slova však tajemným způsobem najdeme sílu, kterou nám nikdo jiný nemůže dát. Má v sobě zvláštní moc dát nám naději a pokoj, ať se děje, co se děje. List Židům připomíná v souvislosti s Božím slibem Abrahámovi „přísaha je zárukou, kterou končí každý spor“ (srov. Žid 6,16). Boží slovo přijaté vírou má moc utnout naši nerozhodnost a zastavit proud nejistých úvah, aby nás zakotvilo v pravdě a v pokoji. Naděje, kterou nám přináší toto slovo, je „bezpečnou a pevnou kotvou pro duši“ (srov. Žid 6,19).

Nesčetné jsou příklady slov Písma, které se pro nás mohou stát cenným odrazovým bodem v našich zápasech. Jestli se cítím opuštěný a sám, Písmo mi říká: „I kdyby žena zapomněla na své pacholátko, já na tebe nezapomenu“ (srov. Iz 49,15). Jestli cítím, že je Bůh daleko, můžu číst: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (srov. Mt 28,20). Drtí-li mě mé hříchy, dostávám tuto odpověď: „Na tvé hříchy nevzpomenu!“ (srov. Iz 43,25). Jestli mám dojem, že mi chybí to, co potřebuji, abych se mohl hnout z místa, vybízí mě žalm těmito slovy ke vzbuzení víry: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám“ (srov. Žl 23 /22/,1).

Nedopusťme, aby uplynul den, aniž bychom v něm nevěnovali několik minut rozjímání nad některým úryvkem Písma... Někdy se nám Písmo může zdát nezáživné a temné, ale pokud je věrně čteme v prostotě a v modlitbě, pronikne do naší hlubinné paměti, aniž bychom si to uvědomili. A v den, kdy to budeme potřebovat, v okamžiku protivenství, se nám vybaví některý verš a bude to přesně to slovo, kterého nám bude třeba, abychom nalezli ztracenou naději a pokoj.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies