20.09.2017, kategorie: Titulní stránka

Neděle Slova (2)

Neděle Slova (2)
Chtěl(a) bych číst Bibli, ale...

V prvním článku jsme vyšly z papežovy výzvy, aby se ve farnostech jednou do roka věnovala neděle Božímu slovu (letos tomu tak bylo v mnoha farnostech v době postní). V reakci na to zvolila generální představená Kongregace Dcer sv. Pavla poslední neděli v září jako Den Bible. Sestry pražské komunity jsou letos v předstihu, neboť Bibli a vztahu s Božím slovem věnovaly už prázdniny!

V červenci se sestry zúčastnily katechetického kempu olomoucké arcidiecéze, jehož dva dny patřily právě tématu Bible. Zadání znělo: Jak naslouchat Božímu slovu v Bibli, jak s ním vejít do dialogu a jak mu naslouchat v průběhu dne a odpovídat na něj? Nakolik se podařilo vtáhnout účastníky do tohoto dialogu? Následující reakce dávají tušit, že nešlo o prázdná slova, ale o otevření se Slovu.

  • Sestra Anna mi otevřela nový pohled na Knihu všech knih-tedy knihovnu-Bibli. Pojala jsem nadšení pro další četbu Bible, hledání souvislostí. Dostala jsem chuť číst a vnímat biblický text jako celek. … Závěrem dodávám, že se chystám ponořit do přípravy náboženství v příštím školním roce (to jsem ještě nikdy nedělala tak brzy); je to pro mě výzva k oživení hodin. M. A.
  • Chci moc poděkovat sestře Anně za „povídání“ v souvislosti s Písmem svatým. Bylo to pro mě užitečnou a inspirativní pomůckou, jak přistupovat ke studiu a čtení Bible. Velmi oceňuji, jak byla srozumitelným jazykem na konkrétních příbězích Starého i Nového zákona podávána symbolika biblické řeči, odkazy a provázanost mezi různými úryvky. Mně osobně zaujaly příběhy Izáka, Jákoba a Mojžíše a nakonec i apoštola Jana právě svou provázaností a fakt, že ve všech příbězích bylo odkazováno na studnu jako na symbol zasnoubení a současně tajemství ženy. Dále mě zaujala myšlenka určité dynamičnosti a živosti Bible z důvodu Božího plánu s námi. J. U.

  • Sestra Anna velmi poutavě vyprávěla o tom, že Nový zákon není nahrazením Starého zákona, ale naopak jeho dovršením. My to sice víme z výroku samotného Pána: „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“ (Mt 5,17), ale přesto se nám Starý zákon často zdá něčím překonaným, co vlastně už nepotřebujeme. V přednášce jsme sledovali, jak si Bůh ve Starém zákoně svůj lid vychovával a vedl k důvěře k němu a víře v něj. … V další části nás sestra Anna uvedla do starobylé metody čtení Bible, která se nazývá lectio divina. Dostali jsme záložky s modlitbami před četbou Písma svatého a nejdříve jsme tedy poprosili Ducha Svatého o pomoc. Společně jsme si nahlas přečetli krátký úryvek z Bible a v duchu o něm přemýšleli. Poté jsme si sdělili myšlenky a dojmy, které nám toto přemítání přineslo, a poděkovali za ně Bohu. Mavera

Do olomoucké arcidiecéze jsme se ještě jednou vrátily, a to na Celostátní setkání mládeže. Součástí programu byly i dvě přednášky svěřené Dcerám sv. Pavla. Právě jedna z nich byla adresována všem mladým lidem, kteří si „lámou hlavu“, neboť některé biblické příběhy jsou nám blízké, jiné však působí cize a nesrozumitelně. Proč jsou některé biblické texty tak divné? Jak jim lze porozumět? Jak mi může být Bible užitečná v mém osobním duchovním životě? Tak zněla anotace na přednášku. Žádné písemné reakce tentokrát nedorazily (nikdo je nečekal), ale často se u našeho stánku s knihami zastavil někdo z účastníků (i kněží!), kteří na tuto přednášku přišli, a ptali se po dalších knihách vhodných k rozšíření studia Bible anebo jen řekli: „to bylo moc dobré“ a výraz jejich tváře svědčil o tom, že byli vtaženi do tématu a chtějí dát Božímu slovu „šanci“ i ve svém životě.

 

 
 
 
Nahoru